Zbawieni wierzący w zmartwychwstanie Jezusa

Wiara w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa.
Wielu ludzi uważa, że aby być zbawionym, należy wierzyć w ofiarną śmierć Jezusa Chrystusa. Na pewno tak, ale jaką wartość miałaby śmierć Jezusa Chrystusa bez jego zmartwychwstania?
To dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa poznajemy niezrównaną wielkość mocy Boga, która ujawniła się właśnie poprzez wzbudzenie  z martwych Jezusa  Ef 1:19:20, 2 Kor 13:4. Ta moc Boża niezbędna jest również i dla naszego zmartwychwstania 1Kor 6:14. Potrzebna więc jest nam wiara w Boską moc wskrzeszania ludzi, a tę wiarę uzyskujemy poprzez zmartwychwstałego Jezusa, który jest pierwociną i człowiekiem , przez którego i dzięki ofierze którego zmartwychwstania doczekać możemy 1 Kor 15:20,21. Będzie tak, bo jak w Adamie, pierwszym człowieku, naszym praojcu, wszyscy umierają, tak też w Chrystusie, nowym człowieku, nowym naszym Ojcu, wszyscy zostaną ożywieni 1Kor 15:22. Skoro Jezus jest pierwociną, znaczy to że w Jezusie zmartwychwstałym widzimy obraz tego, co i nas  czeka 1Kor 15:51-53. Zostaniemy przyobleczeni w nieskażoność, przemienieni w nieskażoność i nieśmiertelność tak jak on jest przyobleczony, i tak jak zmartwychwstali przemienieni w nieskażoność będą.  Dlatego wiara w zmartwychwstałego Jezusa jest nam niezbędna do zbawienia,“ Bo jeśli wierzymy że Jezus umarł i zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z nim“, 1Tes 4:14. To wiara w zmartwychwstanie naszego Pana sprawi że będziemy poczytywani za ludzi prawych i godnych zmartwychwstania, podobnie jak Abrahamowi jego wiarę poczytano za sprawiedliwość, a wierzył w Boga który ożywia umarłych  Rz 4:16,17. Podobnie i nam, będzie poczytywana za prawość wiara w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa Rz 4:24,25. Zmartwychwstanie Pana Jezusa jest takie samo jak zmartwychwstanie ludzi, ponieważ Pismo Święte mówi wyraźnie o tym że będziemy zjednoczeni w podobieństwie jego zmartwychwstania Rz 6:4,5. A list Rz 8:11 mówi o zmartwychwstaniu naszych ciał, jeśli tylko duch Boży zamieszka w nas, podobnie jak w Jezusie. Słowo „też“ lub „również“ oznacza, że jak Bóg wskrzesił Jezusa z martwych to „też“ lub „również“ ożywi nasze śmiertelne ciała. Potrzebny jest nam jedynie taki sam duch od Boga, pozwalający nam wierzyć w zmartwychwstanie fizyczne, cielesne Pana Jezusa i pozwalający nam mówić o tym naszym bliźnim i bliskim 2Kor 4:13,14. Tak jak wiara w zmartwychwstanie jest podstawową nauką biblijną Heb 6:1,2 tak wiara w cielesne zmartwychwstanie Jezusa jest fundamentem nauk biblijnych i odrzucenie tej nauki sprawia, że cała nasza wiara staje się daremna, a ludzie niewierzący w nie, nadal pozostają w swych grzechach 1 Kor 15:17,18. A dlaczego ten fragment biblii mówi, że kto nie wierzy w zmartwychwstanie Jezusa, ten pozostaje w swych grzechach skoro to śmiercią swoją Jezus odkupuje ludzkość z grzechu? Bo wiara w śmierć ofiarną Jezusa niema sensu bez jego zmartwychwstania. Co prawda  bohaterska, pełna poświęcenia, lecz bez zmartwychwstania byłaby bez znaczenia. Przez zmartwychwstanie Jezusa, dobrodziejstwa wynikające z jego ofiary stały się dostępne dla wierzących. Gdyby Jezus pozostał w grobie nie mógłby być ani pośrednikiem ani odkupicielem.  Już prorok Dawid mówi;"Mam zawsze Jahwe przed swymi oczami; gdy On jest po mej prawicy, nie zachwieję się nigdy.“ Jezusem  nic nie  zachwiało, to znaczy, że nawet śmierć nim nie zachwiała Ps 16:8, Dz 2:24,25. Chodzi o to, że nie zachwieje śmierć jego ciałem, gdyż czytamy;"a także i ciało moje spoczywa bezpiecznie.  Nie wydasz mnie bowiem Szeolowi, nie dopuścisz, by wierny Twój czciciel doznał skażenia,"Ps 16:9,10, Dzie 2:26,27. Ciało Pana Jezusa nie miało pozostać w Szeolu, grobie, a to poprzez zmartwychwstanie mocą ducha Bożego. Niektórzy mówią że Jezus złożył na ofiarę swoje ciało które zostało jako ofiara przyjęte i unicestwione, lub jest przechowywane w specjalnej chłodni w niebiańskim sarkofagu a Jezus jest duchem. Jednakże biblia wyraźnie mówi, że Jezus oddał swoje życie i wartością ofiarniczą jest jego życie Jan 10:17,18. Miał prawo je dać i miał prawo z powrotem je otrzymać i to takie życie i w takim ciele, jakie miał Ps 9:13, Ps 16:10. Składa na ofiarę duszę swoją wraz z ciałem swoim bo w biblii nie istnieje nauka o życiu po życiu czy życiu poza ciałem, życie związane jest z ciałem. Kiedy Jezus odzyskuje życie poprzez zmartwychwstanie odzyskuje je razem z ciałem, nie inaczej ponieważ ciało jego nie miało ujrzeć skażenia  Dz 13:34,35.
Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa odgrywa kluczową rolę w naszym zbawieniu? Ponieważ to dzięki zmartwychwstałemu Jezusowi, mamy możliwość przystępować do Boga 1Tym 2:5, Heb 7:25. To on jest naszym arcykapłanem  który się za nami ujmuje Rz 8:34, 1Jan 2:1. On wszedł do miejsca najświętszego, czyli do samego nieba, aby ukazywać się przed Bogiem dla naszego dobra Heb 9:24, Iz 53:12.  Obrazem takiego arcykapłana jest Aaron, który co roku wchodził z ofiarami za lud do miejsca najświętszego 3 Moj 16:6,15. Jezus uznany za Syna Bożego z chwilą zmartwychwstania, po wypróbowaniu Rz 1:4, Hebr 4:15, otrzymał majestat przynależny Synowi Bożemu, Arcykapłanowi Dz 13:33, Heb 5:5.
Podobnie jak w czasach apostołów, również w dzisiejszych czasach wielu ludzi nie wierzy w zmartwychwstanie, lub powątpiewa w nie Dz 26:6-8. Apostoł Paweł bronił prawdy o zmartwychwstaniu. Niektórych nauka o zmartwychwstaniu umarłych, jak to było w przypadku Jezusa, drażni     Dz 4:2 , Dz 17:32. Wielu zamiast wierzyć w prostą, biblijną i Bożą naukę o zmartwychwstaniu, woli się delektować filozofią Sokratesa i Platona, o życiu poza ciałem, gdzieś wśród bogów na Polach Elizejskich delektując się ambrozją i nektarem, pokarmem bogów rzekomo dającym nieśmiertelność  Dz 17:18-21. Nawet kapłańska klasa Saduceuszy przyjęła nauki Sokratesa Mat 22:23, Dz 23:8. Wielu ludzi, podaje się za wierzących w Boga Wszechmogącego, ale wiara w zmartwychwstanie mocą Bożą ciał ludzkich do życia, wydaje im się niemożliwa, a nawet śmieszna Mat 9:24, 1Kor 15:12-19. A przecież gdyby Wszechmocny Bóg Jahwe nie mógł wskrzeszać ludzi, to i Chrystusa by nie wskrzesił, a wówczas cała nasza wiara okazałaby się daremna, a cały nasz trud i wysiłek, jaki wkładamy w nasz kult, okazałaby  się bezskuteczny i daremny.
Jakiego Jezusa uczniowie jego ujrzeli i czego byli świadkami ?
Jezus ujawnił się swoim uczniom takim, jakim go Bóg zmartwychwzbudził, czyli nie okazał się duchem, lecz był ciałem fizycznym, które można było dotknąć Łuk 24:36-43. 
Wiele osób opisanych w biblii nie miało wątpliwości, że Jezus zmartwychwstał, że można go dotknąć, że nie jest duchem. Zmartwychwstały Jezus ujawnił się apostołom Dz 10:40,41. Oni byli świadkami jego zmartwychwstania, ponieważ znali go wcześniej i mogli uważnie przyjrzeć się jego ranom oraz go dotknąć 1Jan 1:1. Apostoł Paweł bezsprzecznie stwierdził, że jest on człowiekiem a nie duchem 1Tym 2:5, 1 Kor 15:21. Potwierdza to sam Jezus, potwierdza też prorok Daniel Łuk 19:12, Dan 4:17. Jezus określany jest często mianem „Syna Człowieczego“ co znaczy że jest człowiekiem i to nie tylko w okresie jego służby na ziemi, ale również po wstąpieniu do nieba Jan 1:51, Dz 7:55,56, Łuk 21:36. Kiedy Jezus przyjdzie, podczas swego wtórego przyjścia w chwale Królestwa, ukaże się wyraźnie swoim uczniom Jan 14:18-23. Apostołowie mieli być świadkami jego zmartwychwstania wobec ludzi, mówić o tym doniosłym wydarzeniu Dz 13:30,31, Dz 5:30,32. Uczniowie  Jezusa Chrystusa byli świadkami jego zmartwychwstania i całemu światu dawali dokładne świadectwo Dz 2:32, otrzymali wręcz nakaz, aby byli świadkami Jezusa, świadczącymi o jego zmartwychwstaniu Dz 1:8, Dz 4:33. Szczególnie gorliwym głosicielem dobrej nowiny o Panu Jezusie i zmartwychwstaniu był apostoł Paweł który w wyprawach ewangelicznych odwiedził wiele narodów. My też możemy być świadkami Pana Jezusa i świadczyć o wskrzeszeniu go z martwych Mar 16:14-16, Dz 5:32. Pobudzani przez wiarę naszą i moc ducha Bożego, mówmy prawdę o Jezusie i jego zmartwychwstaniu.
Wiara w zmartwychwstanie Pana Jezusa będzie nas pobudzać do dawania o nim świadectwa. To słowo wiary jest blisko nas i w naszym sercu i na naszych ustach, a wyznając to słowo że Bóg go wskrzesił z martwych, będziesz wybawiony Rz 10:8-10. Bo sercem się wierzy i nie ma potrzeby dokonywać niemożliwych wyczynów jak wstępowanie do otchłani aby Jezusa wyprowadzić spośród umarłych. Wiadomo że nikt tego nie dokona bo to jest nieosiągalne Rz 10:6,7. Albo „Kto wstąpi do nieba aby Chrystusa na dół sprowadzić“. To także jest niemożliwe do osiągnięcia, bo niebo to miejsce przebywania Boga oraz Jezusa Chrystusa, naszego Arcykapłana, który jako jedyny wstępuje do miejsca najświętszego         Ps 115:16, Jan 3:13. Nie musimy więc wstępować do niebios, czy dokonywać innych niemożliwych czynów. Wystarczy kierować się wiarą w zmartwychwstałego Jezusa i pozwolić się prowadzić przez ducha Bożego. Bóg poprzez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa spośród umarłych, dał nam nowe zrodzenie do nadziei życia 1Pi 1:3,20,21. Przez niego wierzymy w Boga Wszechmocnego, w Jahwe, który wskrzesza umarłych. To zmartwychwstały Chrystus obudził naszą wiarę i nadzieję. Przez wiarę w działanie Boga sami zostajemy niejako wskrzeszeni do nowości życia Kol 2:12, 3:1.
Wszyscy możemy być pewni zmartwychwstania ponieważ Jahwe Bóg udzielił nam gwarancji poprzez wskrzeszenie z martwych nam męża, którego wyznaczył na króla królestwa Bożego Dz 17:31.
Co wiec jest nam potrzebne do zbawienia?
Jeśli będziemy publicznie wyznawać że Jezus jest Panem a Bóg Jahwe  wskrzesił go z martwych, to będziemy zbawieni, tak zapewnia nas Słowo Boże Rzym 10:9.
Niektórzy dają wiarę jak Tomasz, dopiero kiedy zobaczą i dotkną, i pomacają Jan 20:28-31. Bądźmy jednak jak ci, kierujący się wiarą, uświęcający się i przygotowujący się na wtóre przyjście naszego Pana. Bo tacy ujrzą go, zobaczą i dotkną Heb 12:14, 9:28. Każdy człowiek  który dąży do pokoju, szuka Boga i prawdy, ujrzy Pana. Ukarze się on tym wszystkim, którzy go pilnie wypatrują jak wybawienia swego. Bądźmy gotowi jak wielka rzesza wołająca donośnie komu zawdzięcza wybawienie, odziana w białe, długie szaty, witająca Baranka machając gałązkami palmowymi Obj 7:9,10.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin