WTÓRE PRZYJŚCIE JEZUSA I KRÓLESTWO JEGO

Pan Jezus wstąpił do nieba do niedostępnego światła 1Tym 6:16, Dzie 22:6. Jahwe jest Bogiem Wszechmogącym, stworzenie w światłości niedostępnej warunków dla zmartwychwstałego cieleśnie Jezusa nie nastręcza mu żadnego problemu. Spośród ludzi Jezus jest jedynym mającym nieśmiertelność. Zastanówmy się jednak, w jaki sposób Jezus wstąpił do nieba?
W Dzie 1:9 czytamy jak uczniowie przyglądali się gdy on został uniesiony w górę i obłok zabrał go im z oczu. Bóg gdy chce, aby coś przestało być dla ludzi widoczne, sprawia że przestają to dostrzegać, lub zakrywa to przed wzrokiem ludzkim, Łuk 24:15,16,31. Wtóre przyjście Pana Jezusa ma być takie samo jak jego odejście. Może w taki sam sposób ukaże się, wychodząc z obłoku który go przyniesie, tak że go zobaczymy, a może przyjdzie w inny sposób, ale na pewno będzie widzialny Dz 1:11, Iz 30:20, Jan 14:19.
Już Mojżesz zapowiadał, że Jahwe Bóg, wzbudzi nam proroka jak on 5Moj 18:15, Dz 3:22,23. Oznacza to, że Bóg będzie sprawował kierownictwo, podobnie jak za czasów Mojżesza poprzez którego Jahwe dawał ludowi prawa, nakazy i pouczenia. Jezus podobnie jak Mojżesz, był pośród ludu, nauczał go, i tak samo będzie kierował ludem Bożym w przyszłości, przebywając pośród ludu, dając mu prawa i nakazy Jan14:15.
Jednak zanim Jezus przyjdzie, prorok Izajasz zapowiada oczyszczenie i przygotowanie drogi Iz 40:3-5. Najpierw musi dojść do przywrócenia wszystkiego Dz 3:19-21. Czyli do odtworzenia tego co zniszczyło odstępstwo, do odtworzenia zboru zbudowanego według zasad Bożych, do oczyszczenia go z fałszywych nauk i doktryn ludzkich, i to jest naszym zadaniem, oczyszczenie drogi, przygotowanie zboru aby powitać nadchodzącego,“ oczyśćcie drogę ludowi,"usłyszą na krańcu ziemi, wówczas przyjdzie nasze wybawienie i nagroda jego z nim Iz 62:10,11. Nasz Pan w królestwie Bożym zasiądzie z przyjaciółmi przy stole żeby jeść i pić i się radować Łuk 22:29,30,18, Mat 26:29. Kiedy Mojżesz wstąpił na górę Synaj do Boga, przebywał tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy, nie jadł chleba i nie pił wody 2Moj 34:28. Mojżesz na górze przedstawia Jezusa wstępującego do nieba, tam nie potrzebuje ani  jeść ani pić, jeżeli Jezus mówi o jedzeniu i o piciu, znaczy to, że przyjdzie jako człowiek i rzeczywiście z przyjaciółmi będzie jadł i pił Mat 4:2. Mówimy o literalnym jedzeniu i piciu, ponieważ Jezus zmartwychwstał jako człowiek Łuk 24:37-43. Potwierdza to również Łuk 19:12 „Pewien człowiek szlachetnego rodu udał się do odległej krainy aby sobie zapewnić władzę królewską i powrócić“. O kim tu Jezus mówi? O sobie jako o człowieku, udającym się do nieba aby sobie zapewnić władzę królewską i powrócić, to syn człowieczy staje przed Bogiem i najuniżeńszemu z ludzi Bóg powierza królestwo Dan 7:13,14, Dan 4:17. Skoro człowiek Jezus, udał się do odległej krainy, to kto powróci z nieba kiedy już sobie zapewni władzę królewską? Czy duch, czy człowiek? Sam Jezus nazywa siebie Synem Człowieczym Jan 1:51, Mat 24:30, Dz 7:56. Powróci oczywiście jako doskonały człowiek. Jezus Chrystus, nasz Król, otrzymuje władzę jako najuniżeńszy z ludzi i zostaje naszym arcykapłanem, pośrednikiem 1 Tym 2:5 „ Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus.“

Wynika z tych słów, że pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest człowiek, Jezus Chrystus, nie duch Obj 1:10,13, Obj 14:14, Heb 13:8. W biblii są obrazy które przedstawiają Jezusa w niebie. Pierwszym takim obrazem jest Mojżesz na górze Synaj u Boga 2Moj 34:29,30,33, Obj 1:14,15. Mojżesz udał się do Boga jako człowiek, nie duch, i wrócił jako człowiek, on jest obrazem Jezusa idącego do nieba i przychodzącego.
Innym obrazem jest Jonasz Jan 1:17 wypluty cieleśnie z grobu, czyli z paszczy ryby. To obraz cielesnego zmartwychwstania Jezusa Mat 12:40.
Trzecim obrazem jest arcykapłan w świątyni Bożej w miejscu najświętszym, wstępował tam sam arcykapłan Heb 9:7. Wchodził przed Boga z ofiarą cieleśnie, jako człowiek i wracał cieleśnie. To jest obrazem cielesnego wstąpienia Jezusa do nieba jako do miejsca najświętszego Heb 9:24. Tam Chrystus wszedł, nie duch Chrystusa czy dusza. Wszystkie te obrazy przemawiają za tym, że Jezus cieleśnie zmartwychwstał, cieleśnie wstąpił do nieba do światłości niedostępnej i cieleśnie, fizycznie przyjdzie. Jezus jako Baranek Boży będzie naczelnym pasterzem z ramienia Boga Jahwe i będzie się troszczył o lud Boży i poprowadzi lud do wód życia, tego okresu oczekujemy Obj 7:16,17. Naprawdę mamy powód do radości, bo przychodzi i będzie przebywał pośród nas, i Bóg i Jezus będą przebywać pośród nas Mal 3:1, Zach 2:10,11. Przychodzi do córy Syjońskiej, czyli do nowej Jerozolimy, a wówczas napłyną do niej liczne ludy i narody Iz 55:4. Wśród licznych ludów i narodów Pan Jezus będzie sławił Jahwe Boga i śpiewał pieśni pochwalne Bogu aby wypełniło się co mówi psalmista Ps 18:49, Rz 15:9. Będzie otwarcie wyznawał Boga wśród narodów i śpiewał imieniu Boga Ps 108:3, Heb 2:12,13, Iz 11:10. Do niego pytając zwrócą się narody, a jego miejsce odpoczynku (Dom Boży) będzie chwalebne. Jako pierwszy wskrzeszony z martwych będzie ogłaszał światło ludziom i narodom Dzie 26:23. W Mat 12:18-20 czytamy że wyjaśni narodom czym jest sprawiedliwość,  że nie będzie krzyczał ani się wykłócał na ulicy, będzie działał bez reklamy,  czytamy że będzie wspierał potrzebujących i z powodzeniem zaprowadzi sprawiedliwość. Wówczas nastanie pełne wypełnienie proroctwa Iz 42:1-4 gdy zaprowadzi sprawiedliwość na całej ziemi. W tym to czasie, prawości nauczą się mieszkańcy ziemi Iz 26:9. Chrystus zadba o cały lud, o uciśnionych i maluczkich, wyzwoli biedaka, użali się nad maluczkim Ps72:1-8, 11-14. Dla wszystkich narodów będzie głową, przyjdą cudzoziemcy i będą posłuszni Ps 18:43-47. A wszystkie narody zobaczą wybawienie zgotowane przez Boga Jahwe Iz 52:10-14.
Iz 52:15 mówi:“ Wiele narodów się zdumieje, królowie ujrzą coś, o czym im szczegółowo nie opowiadano“. Potwierdza to Rz 15:21 „Ujrzą go ci, którym go nie zwiastowano, a ci którzy nie usłyszeli zrozumieją“ Rz 15:12. Powstaje by rządzić narodami, i nie będą to rządy iluzoryczne, że niby rządzi gdzieś z nieba jako duch, lecz będziemy mieli rzeczywistego, fizycznego Króla którego będziemy mogli zobaczyć.
Księga Ez 34:23,24[Poz]“ Ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł, mojego sługę Dawida. On będzie ich pasterzem. Ja Jahwe, będę ich Bogiem, a sługa mój Dawid będzie wśród nich księciem. Ja, Jahwe, powiedziałem.“  Nie można być pasterzem i władcą na odległość.
Zostanie wywyższonym aby być naszym władcą na tronie Dawida i będzie królował, a królestwu jego nie będzie końca, tron Dawida nie był w niebie, tron Dawida był na ziemi a Bóg na pewno spełni przysięgę swoją Łuk 1:32,33, Dzi 2:30,34.
On jest ustanowionym dla nas królem ponieważ jest królem królów i Panem panów, przejmie władzę nad całym światem Ps 2:6, Obj 19:16.
Wówczas królestwo świata stanie się królestwem naszego Pana i jego Chrystusa Obj 11:15.
Jak wiele wspaniałych obietnic zostanie zrealizowanych dla ludu Bożego, dla szukających i miłujących Boga, wszystkie te słowa mówią o panowaniu Jezusa Chrystusa jako Króla na ziemi, a nie w zaświatach, zobaczmy chociaż Iz 32:1,2,“ Oto król będzie panował sprawiedliwie i książęta rządzić będą zgodnie z prawem; każdy będzie jakby osłoną przed wichrem i schronieniem przed ulewą, jak strumienie wody na suchym stepie, jak cień olbrzymiej skały na spieczonej ziemi.“ Aby te słowa się wypełniły, potrzebny jest realny Król i realna władza Jego Królestwa.  W Jer 23:5 czytamy;" Oto nadejdą dni - głosi Jahwe - a wzbudzę Dawidowi latorośl sprawiedliwą. Jako Król panować będzie, działając mądrze, zaprowadzi na ziemi prawość i sprawiedliwość.“ Tu wyraźnie czytamy że działał będzie na ziemi.
 Zostanie władcą królestw tej ziemi, najwyższym z królów ziemi Obj 1:5, Ps 89:27. Będzie panował nad ziemią Ps 8:6 „nad dziełami twoich rąk“, te słowa wyraźnie mówią o ziemi a nie o obszarach niebiańskich.To Jezusa Jahwe wyniósł i podporządkował przyszłą zamieszkałą ziemię Heb 2:5-8. Musimy być gotowi powitać go, wołając; „Błogosławiony który przychodzi w imieniu Jahwe“ Mat 23:39. Wówczas będziemy widzieć oblicze Boga, patrząc na obraz Boga jakim jest Baranek Obj 22:3,4, Kol 1:15, Mat 5:8. Jezus Chrystus nie zostawi nas osieroconych, bez władcy, bez króla Jan 14:18,19. W Obj 1:7 czytamy;"Oto nadchodzi z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi.Tak: Amen.“
Wypatrujmy więc go z nadzieją, bo nawet wrogowie Boga i Baranka ujrzą lub zdadzą sobie sprawę, że Chrystus przyszedł i zaczął królować, podobnie jak strażnicy którzy go przebili, a potem musieli spoglądać na tego którego przebili, gdy wyszedł z grobu Jana 19:32-34,37, Mat 28:11,
Przyjdzie na pewno, i ukaże się tym wszystkim, którzy Go pilnie wypatrują ku swemu wybawieniu Heb 9:28.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin