WIECZERZA PAŃSKA

Wieczerza Pańska jest uczestnictwem w symbolach ciała i krwi naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Uczestnicząc w obchodzeniu pamiątki, zwiastujemy śmierć Pańską 1Kor 11:23-26. Czynienie tego na pamiątkę, oznacza że będziemy to czynić raz w roku w celu przypomnienia wydarzeń związanych ze śmiercią ofiarną Pana Jezusa    14 nissan Ezdr 6:19, 2 Kron 35:1.Tego dnia, zbieramy się po zachodzie słońca aby uroczyście obchodzić tę pamiątkę i zastanowić się nad jej rolą i znaczeniem w naszym życiu  2 Moj 12:14, Ps 119:24,144.
Uczestniczyć  w obchodach pamiątki, spożywać chleb i wino mogą wszyscy ludzie wiary ochrzczeni czy nie 2Moj 12:48. Wszyscy obrzezani Izraelici obchodzili Paschę, spożywali baranka co jest obrazem tego, że cały lud wchodzi w przymierze z Bogiem Jahwe 2 Moj 12:3. Obrzezanie oznacza wiarę, otrzymał je ojciec wiary Abraham Rz 4:11, Gal 3:7, Rz 2:29. Jeżeli my wierzymy w gładzącą grzech ofiarę Chrystusową, to także możemy i powinniśmy ją spożywać.

Przygotowanie
W pierwszy dzień przaśników uczniowie zapytali Jezusa, gdzie mają przygotować posiłek paschalny Mar 14:12-16. Przygotowali posiłek paschalny tak jak im polecił. Po zapadnięciu zmroku przyszedł z dwunastoma i ułożyli się przy stole, wówczas  Jezus zapowiedział im, że to jest ostatnia jego pascha z nimi Mar 14:17, Łuk 22:14-16.

Chleb
Chleb jest symbolem ciała Pana Jezusa a każdy spożywający go mówi niejako, że pragnie mieć udział w tymże ciele Pana Jezusa, być w jedności z nim, przejąć Jego sposób postępowania i życia, być dziećmi Jezusa Heb 2:13,14. Jest to ważne, bo  tylko dzieci mogą być współuczestnikami ciała ojca swego i stanowić jedność z nim  Kol 3:15, 1Kor 12:27. Spożywanie przez nas chleba daje nam i wszystkim wyraźne świadectwo, że pragniemy być w jedności z nim, być jego dziećmi a nie dziećmi naszego praojca Adama 1Kor 15:45. Tym sposobem mówimy, że gdybyśmy byli doskonali jak był Adam, to jednak nie postąpilibyśmy jak on, lecz jak ten niebiański Syn Boży 1Kor 15:47,48. Nie wystąpilibyśmy przeciwko Bogu, lecz bylibyśmy wierni Bogu. Dzięki spożywaniu pamiątki pokazujemy, że szukamy jedności z Jezusem Jan 15:4-6.  A kto tę jedność odnajduje i wchodzi w nią, ma życie wieczne Jan 6:53-56. Kiedy czujesz się słaby, grzeszny, kiedy jesteś w utrapieniu, stań w pokorze przy stole Chrystusowym a Pan cię przyjmie, bo on jest chlebem  z nieba Jan 6:32,33, daje życie światu, daje pokrzepienie Jan 6:48-51. Chlebem tym, który on daje, jest jego ciało które daje za żywot świata. Jeśli ktoś je z tego chleba będzie żył na wieki. Kiedy człowiek spożywa ten „Chleb żywota,“ łączy się z nim w jedno, nierozerwalnym połączeniem, wchodzimy z nim  w jego cierpienie i śmierć. Cierpiąc z nim, niejako  umieramy z nim, zdajemy sobie sprawę, że czyni to za nas, czujemy jego cierpienie a on swym duchem działa w nas.

Przaśny chleb
Przaśne chleby z którymi spożywano baranka paschalnego wyobrażały doskonałego, bezgrzesznego Zbawiciela, który przez ofiarowanie siebie samego uwolnił nas od naszych grzechów i uczynił nas przaśnymi.  Mamy udział w jego bezgrzesznym ciele i świętej krwi, każdy naśladowca Chrystusa ma żyć czystym, przaśnym życiem 1Kor 5:7,8. Przychodzimy tu, aby prowadzić nasze życie w darowanej przez Chrystusa czystości 1Jan 2:1,2, 1Jan 1:7-9. Łącząc się z nim duchowo mamy udział w jego czystości, świętości, przez co możemy pojednać się z Bogiem  1Kor 10:16-18.
On jest ubłaganiem za nasze grzechy i całego świata. Obchodzimy to święto z przaśnikami szczerości i prawdy a nie ze starym zakwasem zła i niegodziwości, grzechu i zepsucia. Bądźmy nowym, przaśnym ciałem na wzór Chrystusa.

Wiara i prawość
Abraham uwierzył Bogu i poczytano mu to za prawość Rz 4:3. Również i my w wyniku wiary zostaliśmy uznani za prawych, możemy więc cieszyć się pokojem z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Rzym 5:1. Wierzący doznają usprawiedliwienia z wiary w jego krew a wiarę tę okazujemy spożywając chleb i pijąc wino przedstawiające jego  świętą krew Rz 3:25. Jedząc i pijąc pokazujemy naszą wiarę w moc zbawczą  krwi Chrystusowej. Wierzący, osiągają prawość przed obliczem Boga Rzym 10:4.  Jahwe Bóg przyodziewa  Oblubieńca i Oblubienicę  prawością, więc i my też mamy być przyodziani prawością Iza 61:10. Bo to prawi wchodzą do królestwa Bożego Iza 26:2 .

Przymierze i kielich
Kielich oznacza, że wchodzimy z Bogiem w nowe przymierze, zawarte na mocy krwi Chrystusowej 1Kor 11:25. Co roku należy czynić to na pamiątkę tego doniosłego wydarzenia. Zawarcie tego nowego przymierza było już zapowiedziane przez proroka Jer 31:31. Nie jest to przymierze z cielesnym Izraelem, chociaż niektórzy tak to widzą. Interpretują błędnie wers 32, ale wers 33 wyjaśnia, że to przymierze będzie polegało na wypisaniu prawa Bożego na sercu i w umysłach, a więc chodzi o wiarę, Jezus zawiera to przymierze z ludem wiary, ludem serca, Izraelem Bożym, narodem duchowym Gal 6:16. I to jest główna różnica pomiędzy przymierzem Mojżeszowym, zapisanym na kamieniu, a tym zapisanym na tablicach serc Heb 8:10. A więc wszyscy biorący kielich i pijący z niego wino, które symbolizuje udział w jego krwi ofiarnej, która za nas została przelana, biorą na siebie obowiązek zapisywania prawa Bożego na swych sercach. Każdy wchodzący w przymierze z Chrystusem na mocy jego krwi, będzie miał odpuszczone grzechy swoje Ef 1:7. Korzystamy tym sposobem z łaski zbawienia. Wchodzący w to przymierze zyskują także prawo do otrzymania obietnicy wieczystego dziedzictwa, gdyż stajemy się współdziedzicami z Jezusem Chrystusem Rzym 8:17. Przymierze aby było prawomocne, musiało być zawarte przez pokropienie krwią ofiarną, wchodzących w to przymierze i zgadzających się z jego warunkami        Łu 22:20, 2Moj 24:6-8, Heb 12:24. W naszym przypadku krew pokropienia, to wiara nasza w wartość świętej krwi ofiarnej Jezusa Chrystusa, potwierdzona spożywaniem Wieczerzy Pańskiej.

Kto niegodny
Niektórzy twierdzą, że godni spożywania chleba i picia wina są tylko pewne elity. Określają ich mianem wybrańców, natomiast pospolity lud,  mimo swej szczerej wiary w zbawczą moc ofiary Chrystusa, uważają za  niegodny aby ją spożywał Jak 2:1. Ze stu procentową pewnością, możemy powiedzieć że nauki takiej w biblii niema, a powoływanie się tych kast na werset z 1Kor 11:27 jest nadużyciem. Przyjrzyjmy się 1Kor 11:17-29 i zobaczmy o jakim niegodnym spożywaniu mówi tu Apostoł Paweł. Mówi tu o osobach które szerzyły podziały wers 17,18, bogaci siadali osobno i biedni osobno, żydujący osobno i pochodzący z pogan osobno. To nie było nauką ani Jezusa, ani apostołów,  to było szerzenie sekciarstwa i herezji wers 19,20.
Czy tak ma wyglądać Wieczerza Pańska?
Jedni przychodzą po sutej uczcie w domu, czasem podchmieleni, a inni są głodni wers 21,22. Takie postępowanie apostoł postrzegał jako lekceważenie i wzgarda dla ofiary i przymierza, i to jest to niegodne spożywanie Heb 10:29. Wieczerza Pańska to uroczystość, to nie biesiada z dowcipami dla podpitych jegomości. Ci którzy nie wierzą w zbawczą moc ofiary Pana Jezusa nie powinni spożywać wina i chleba, jej symboli. Chrześcijanin musi się oczyszczać ze złych pragnień, myśli i czynów. Okazać żal i skruchę, oczyścić swe serce i sumienie aby czynić to godnie.
Zbadać swe serce czy naprawdę chce naśladować Chrystusa 1Kor 11:28,29. Kto je i pije musi mieć wiarę i postępować właściwie, nie obciążać się grzechami i łotrostwami a każdy, kto szczerej poprawy serca nie pragnie, lepiej do stołu Pańskiego niech nie przystępuje i nie obciąża się jeszcze większym grzechem. Każdy powinien wyznawać Bogu swe grzechy i szukać odpuszczenia we krwi Chrystusowej. Każdy kto podchodzi do wieczerzy Pańskiej z szacunkiem i skruszonym sercem, na pewno jest godnym spożywania jej, Jezus wzywa wręcz „Pijcie z niego wszyscy“!Mat 26:27.

Chleb i wino przed podaniem.
Oto Jezus Chrystus wykonał Boski plan odkupienia ludzkości. Przystąpmy zatem do obchodzenia uroczystości.
Mar 14:22 Wziął chleb, pobłogosławił i dawał uczniom mówiąc: „Bierzcie, to oznacza moje ciało“.  (Modlitwa o błogosławieństwo dla chleba, pierwsza osoba) {PODAĆ CHLEB }
Mar 14:23,24 Wziąwszy kielich złożył podziękowanie i dał im go i wszyscy z niego pili. On rzekł: „To oznacza moją krew   przymierza.“ (Modlitwa o błogosławieństwo dla wina. Druga osoba){PODAĆ KIELICH} Krew przedstawia doskonałe ludzkie życie Jezusa. Kto pije ten wchodzi w społeczność z nim, ten ma życie. O jedność i wspólnotę z Jezusem Chrystusem musimy dbać stale, nie wystarczy raz w roku być uczestnikiem pamiątki, ale musimy zachować jedność ducha Efe 4:3,4. Przyoblec się w Chrystusa, w jego uczynki i osobowość, stale go naśladować Efe 4:13. Tym sposobem wyrażać będziemy docenianie za to, co dla nas uczynił.
Mar 14:26 W końcu zaśpiewawszy pieśni pochwalne wyszli ku górze Oliwnej. Podobnie i my zakończymy naszą uroczystość Wieczerzy Pańskiej.....
{Mat.18:20 Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje tam jestem pośród nich.
W małych zborach nic nie przeszkadza przygotować Wieczerzę Pańską.}{Do obchodów pamiątki śmierci Pana Jezusa używamy chleb przaśny oraz wino gronowe, czerwone, wytrawne.}

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin