PIECZĘTOWANIE SPRAWIEDLIWYCH 144 000

Księga Obj 7:1-8 to jeden z najbardziej zagadkowych fragmentów Biblii, postaramy się przedstawić nasze zrozumienie tego fragmentu, jakie dał nam Stwórca.

W Obj 7:1 czytamy:„Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo.Apostoł Jan ujrzał w wizji czterech aniołów, stojących na czterech narożnikach ziemi, trzymających mocno cztery wiatry, trzymają oni na wodzy te wichry zniszczenia, są jednak gotowi, na dany im znak, rozpuścić po ziemi niszczące wiatry. Czterej aniołowie, to aniołowie mający przynieść zniszczenie które symbolizują cztery wiatry, Jer 23:19,20, Jer 25:32. Aniołowie ci, to słudzy Boga którzy będą działać na Boży rozkaz, stoją na czterech narożnikach ziemi symbolizujących najdalsze krańce świata skąd przybywają wichry i huragany niosące zniszczenie, spustoszenie i rozproszenie Eze 12:14, Eze 17:21, Zach 2:6. Jeżeli cztery wiatry wiejąc, nałożą swoją siłę wiejąc razem, mogą spowodować prawdziwy huragan i wielkie spustoszenie o niespotykanej skali, który może zniszczyć wszystko, dlatego są one symbolem zniszczenia, rozproszenia i udręki Jer 49:36. Zwiastują one wielki dzień gniewu Boga Obj 6:17, Eze 7:2. Słowa; „Aby wiatr nie wiał na ziemię,oznaczają, że wiatry zniszczenia mają na razie nie wiać na zorganizowane społeczeństwa ludzi, ponieważ ziemia, przedstawia te społeczeństwa Ps 97:4. Jest to zapowiedź czasu spokoju przez pewien okres, niedługi, czas dobrej woli 2Kor 6:2. Natomiast słowa;"Aby wiatr nie wiał na morze,oznaczają, że wiatry są powstrzymywane zarazem, przed niesieniem zniszczenia na rozhukane masy ludu, wzburzone elementy społeczeństw, przedstawionych przez morze Iza 57:20, Iza 17:12,13, Obj 17:15. Słowa;"Ani na żadne drzewo,“ oznaczają że ma nie wiać na poszczególne narody, plemiona Mat 3:9,10,Mat 21:43, Łuk 3:8,9, Łuk 13:6-9. Zanim Bóg pozwoli działać przygotowanym już wcześniej czterem wiatrom spustoszenia i rozproszenia, każe opieczętować swoich sług, swoich sprawiedliwych którzy w czasach końca pozytywnie zareagują na Słowo Boże, tacy zostaną popieczętowani i staną się dziećmi Bożymi Efe 1:13.

W Obj 7:2 czytamy„ I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:“ Inny anioł to posłaniec Boży, Jezus Chrystus Jan 6:27, to na nim sam Bóg położył pieczęć uznania, On więc ma pieczęć Boga Żywego 2 Pi 1:17, Mat 3:17, Obj 3:7. Wstępuje on od wschodu słońca, królowie od wschodu słońca, to Bóg Jahwe i Jezus Chrystus, który wschodzi jak słońce sprawiedliwości, jak jutrzenka, jak jasna gwiazda poranna Obj 16:12, Obj 22:16, Mala 4:2. On ma oświecić ziemię prawdą Słowa Bożego i przynieść sprawiedliwość. Wschodzi jako Anioł Przymierza Jan 8:12, Mala 3:1[BT]. Ma On wycisnąć pieczęć Bożą, która sprawi że wierni będą mieli znak dzieci Bożych Fil 2:15, 1 Jan 3:1,2. Pieczętowanie, którego ma dokonać, to wybór odpowiednich ludzi, spełniających określone wymagania, posiadających moralne zalety, wiarę, wytrwałość, wierność i lojalność. Ta grupa ma być pierwszym zbiorem, który trafi do Domu Bożego jako pierwociny, pierwszy plon dla Boga 3 Moj 23:10, Jak 1:18. Chrystus powstrzymuje aniołów silnym głosem, donośnym, z czego widać że panuje nad owymi aniołami całkowicie i będzie panował spokój, dopóki nie opieczętuje sług Boga, potem każe je wypuścić Obj 9:14.

W Obj 7:3 czytamy;„ Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego. Pieczęć to symbol przynależności do Boga, dowód ich synostwa, pieczęć na czole obrazuje, że posiadają wystarczającą ilość prawdy do zrozumienia jej i opuszczenia ich systemów Obj 18:4. Trzeba mieć odwagę żeby przyłączyć się do grupy która jest mała, która jest pierwszym zbiorem, a mają być pierwocinami dla Boga i Baranka Obj 14:4. Ci którzy okazują szlachetność i mają wiarę w Słowo Prawdy, zostaną opieczętowani duchem świętym Efe 1:13, Efe 4:30, 2 Kor 1:21,22. Pod wpływem oddziaływania słowa Bożego podejmują decyzję aby zostać niewolnikami Boga, poddają się kierownictwu ducha Bożego i dlatego stają się dziećmi Boga Rzym 8:14-17. Otrzymują ducha dzięki słuchaniu nauk słowa Bożego wynikającego z wiary Gal 3:2, Jak 1:18. Chętnie poddają swe czoła do opieczętowania a swój umysł pod wpływ nauk Słowa Bożego Hio 33:16 [Gd], Obj 3:12, 2 Tym 2:19. Opieczętowanie sprawi że nie ucierpią od wpływu uwolnionych czterech wiatrów, które zaczną czynić wielkie szkody, i nie ucierpią od szarańczy działającej z wielką mocą skorpionów Obj 9:3,4. Kiedy Obj 7:3,4, mówi o pieczętowaniu sług Boga, o zbieraniu Jego świętych, którzy pragną zawrzeć z Bogiem przymierze przez ofiarę Chrystusa Ps 50:4,5, to rozdział Obj 14:1 mówi o już opieczętowanych, gotowych aby te pierwociny wnieść do świętego Domu Bożego i przedstawić Bogu. Wynika z tego że pieczętowanie odbywa się przed wtórym przyjściem Pana Jezusa w chwale Królestwa, którego przyjście na Syjon i do 144 000 sług, opisuje Obj 14:1.

W Obj 7:4 czytamy;„ I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:“ Czy 144 000 opieczętowanych to liczba dosłowna? Całkiem możliwe jest, że pierwociny to określona grupa i liczba, jako pierwszy zbiór musi być ograniczony, Prz 3:9, 5 Moj 26:2,10. Jednak jeżeli nie byłaby to dosłowna liczba, to na pewno będzie to dosłowna grupa, którą nasz Pan przedłoży Bogu Jahwe w Domu Bożym jako pierwszy plon, jako miłą Bogu ofiarę pierwocin. W Hebr 3:5,6 czytamy; „ A Mojżesz, zaiste, był wiernym w całym Jego domu, jako sługa względem świadectwa, które miało być powiedziane. Zaś Chrystus jako Syn, jest nad Jego domem. Jego domem jesteśmy my, jeśli aż do końca zachowamy mocną szczerą wiarę, a także chlubę z nadziei.“ Tak jak Mojżesz był wierny sprawując przewodnictwo w domu Bożym 2 Moj 40:16, 3 Moj 26:11,12, tak i Chrystus będzie wiernym, ale jako Syn nad Domem Bożym. My jesteśmy Domem Bożym Efe 2:19-22, 1 Kor 3:16. Święty zbór Boży, do którego przyjdzie Pan Jezus, stanie się Domem Bożym. To, że 144 000 pierwocin opieczętowanego ludu Bożego, jest opieczętowane z każdego plemienia synów Izraela, oznacza, że nowy lud, który wejdzie do Nowej Jerozolimy, Obj 21:10,11, ma zostać wybranym nie tylko spośród 12 plemion synów cielesnego Izraela, ale również spośród tych, kogo oni obrazują Kol 2:17. A Żydzi, którzy odrzucili Pana Jezusa jako Mesjasza, Mat 21:42,43, Mat 23:37,38, Dzie 13:46, obrazują Chrześcijaństwo które podobnie odrzuca Pana Jezusa jako Mesjasza, posłańca Bożego, i Syna Bożego, Anioła Przymierza, przerabiając Go na wszechmocnego boga w trójcy jedynego.

Wykazuje to Obj 7:5-8 gdzie czytamy o 12 pokoleniach Izraela, niezupełnych, bez pokolenia Dana, przedstawionych w wymieszanej kolejności, to tylko pozornie dwunastka Boża, ale w rzeczywistości jest to dwunastka która podlega sądowi Mat 19:28, Rzym 2:28,29, 1 Kor 6:2. To Izrael cielesny Obj 2:9, Rzym9:6, podają się za Żydów ale nimi nie są, ale Kościołem Szatana, sprawiają tylko pozory 12 pokoleń Kościoła Bożego, ale brakuje mu Boskiej doskonałości 2 Sam 22:31, Ps 18:30,31, Obj 15:3. Potwierdza to Obj 14:4 gdzie czytamy, że ci zostali kupieni spośród ludzi, czyli ci popieczętowani zostali kupieni spośród ludzi, to oznacza że spośród ogółu ludzi, ze świata. Prawdziwy lud Boży to ci popieczętowani, mający imię Baranka i imię Jego Ojca na swych czołach Obj 14:1. Bóg daje specjalnie czas na opieczętowanie pierwocin Obj 7:3, nie będzie długo pieczętował tej stosunkowo niedużej liczby swych sług w dniach ostatnich Łuk 4:19, 2 Kor 6:2. Wszyscy pozostali z tych 12 pokoleń, mają doznać szkody od szarańczy działającej z mocą skorpionów Obj 9:3,4, tylko popieczętowani nie doznają utrapień i szkody. Spośród tych 12 pokoleń rzekomych sług Boga, ma być popieczętowanych 144 000 ludzi czystych, świętych, naśladujących Jezusa Chrystusa we wszystkim, rzeczywistych niewolników Boga, rzeczywiste dzieci Boga, synów i córki 2 Kor 6:17,18. Ci wszyscy będą zaproszeni na ucztę weselną Mat 22:9, Obj 19:9, jednak nie wystarczy znaleźć się pośród zaproszonych, trzeba jeszcze mieć stosowny ubiór szlachetnych uczynków i czystego serca, inaczej nie zostaniemy wpuszczeni do Domu Bożego na ucztę weselną, lecz ktoś taki, znajdzie się na zewnątrz Mat 22:11-13, Mat 8:12, Ps 50:16,17. Całe 144 000 popieczętowanych w dniach końca, ma być wprowadzonych na górę Syjon i do Domu Boga wraz z wtórym przyjściem Baranka na górę Syjon Obj 14:1, Ps 36:8,9.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin