Nowy DOM

Biblia mówi o kilku rodzajach domów, i musimy nauczyć się je odróżniać. Po pierwsze mówi o naszym domu, czyli o naszym ciele w którym zamieszkujemy 2Pi 1:13,14. Po drugie mówi o domu Pana 2 Kor 5:1,8,9, czyli o ciele Pana Jezusa i mówi o domu Boga Ps 27:4, obrazem którego była świątynia w Jerozolimie a który przedstawia Królestwo Boże. Ten nasz dom, po grzechu Adamowym zamienił się z pięknego, doskonałego i nieskażonego, w domostwo skażone grzechem, niedoskonałością i śmiercią 1Moj 3:19, Kazn 3:20. Nasze domy szybko się starzeją, podupadają i giną Hiob 4:19, Kazn 12:3. Dzieje się tak, bo to co skażone nie może odziedziczyć tego co nieskażone 1Kor 15:50, więc to co cielesne, nie może odziedziczyć życia. Skażenie to ciąży bez wyjątku na wszystkich ludziach. Dlatego apostoł Piotr mówi o odłożeniu jego przybytku, a apostoł Paweł mówi że jest wylewany jak ofiara płynna i zbliża się jego uwolnienie, a więc opuści ten przybytek, umrze 2Tym 4:6, Jan 21:18,19. Widzimy więc, że nasze stare domostwo, niszczeje, psuje się i w końcu umiera. Dlatego potrzebujemy  innego domu, doskonałego, nieskażonego i wiecznego 2Kor 4:18.
I o takim domu pisze apostoł Paweł w liście 1Kor 15:42,43, Paweł pisze tu o zmartwychwstaniu, że zasiewa się ciało w skażeniu, czyli że rodzimy się i żyjemy jako grzeszne potomstwo Adama, ale ci wskrzeszeni, będą nieskażeni grzechem, śmiercią, będą doskonali, więc nie będą już poczytywani za potomstwo Adamowe lecz wskrzeszeni będą w chwale, w mocy i nieskażoności jako potomstwo doskonałego ojca Jezusa Iz 53:10. A Ps 22:30,31[BT] mówi;“ Tylko Jemu oddadzą pokłon wszyscy, co śpią w ziemi, przed Nim zegną się wszyscy, którzy w proch zstępują. A moja dusza będzie żyła do Niego, (31) potomstwo moje Jemu będzie służyć, opowie o Panu pokoleniu.“Wynika z tych słów że będziemy potomstwem Pana Jezusa, a nie Adama.
 Odziedziczymy więc wszelkie cechy po naszym nowym ojcu. Dlatego dziedziczyć  będziemy także i ducha jego. Paweł pisze o tym tak w 1Kor 15:44 [Poz]. „Sieje się ciało podległe zmysłom, powstaje ciało podległe duchowi, jeżeli istnieje ciało podległe zmysłom, to musi również istnieć ciało podległe duchowi.“ Paweł pisze, że to zmartwychwstałe będzie ciałem chętnie poddającym się duchowi Bożemu, będzie  człowiekiem ducha. Nie będziemy więc już dziećmi Adama z jego złymi i samolubnymi skłonnościami, lecz dziećmi tego, który daje nowe życie duchowe 1Kor 15:49, Heb 2:13,14, Iz 8:18. On nas, swoje dzieci odkupuje z niewoli grzechu Hebr 10:12 abyśmy przez niego mogli się stać dziećmi Bożymi podobnymi do obrazu jego Syna Rz 8:29, 1Jan3:1,9. Jak potomstwo Abrahama przychodzi przez Izaaka Rz 9:7, tak potomstwo Boże jest przez Jezusa Chrystusa wchodząc z nim w jedność przez wiarę Gal 3:28,29, 2Kor 5:17, Rz 9:8, 1Kor 15:48,49. Dalej Paweł pisze, że jaki jest człowiek uczyniony z prochu, czyli Adam, tacy też są ci uczynieni z prochu, czyli ludzie cieleśni, nieduchowi, a jaki jest człowiek niebiański, tacy też będą ci niebiańscy, czyli będą jak ich ojciec Jezus.  Będą żyjącymi pod względem duchowym, podobnymi duchowo do obrazu Syna Bożego.
I jak w swoim obrazie życia byliśmy obrazem Adama, tak teraz będziemy obrazem i wyobrażeniem człowieka niebieskiego, czyli wskrzeszonego Pana Jezusa. Dalej apostoł pisze ciekawe, zagadkowe słowa: 1Kor 15:50 „To jednak mówię, bracia, że ciało i krew, nie mogą odziedziczyć królestwa Bożego, ani skażenie nie odziedziczy nieskażoności.“ Co znaczą te słowa? Zobaczmy do podobnych słów w Mat 16:17 Jezus powiedział: „Nie ciało i krew objawiły ci tego, lecz mój Ojciec.“Te słowa oznaczają, że Szymon Piotr nie doszedł do poznania i zrozumienia tego, przez własne dociekania, lecz przez Ducha Bożego i jego objawienie. Odróżnia tu to co cielesne, ciało i krew, od tego otrzymanego z natchnienia od Ducha Bożego. Więc ciało i krew które nie może odziedziczyć królestwa Bożego to ludzie cieleśni, ulegający zepsuciu i grzechowi, nieduchowi, niepoddający się duchowi Bożemu, stawiający mu opór 1Kor 6:9, Gal 5:21, Rz 8:4-8. A to oznacza, że nie wszyscy będą przemienieni w nieskażoność, nawet jeśli podają się za wierzących czy robią coś, co ich zdaniem, powinno im zapewnić wejście do królestwa Mat 7:21-23, Łuk 13:25-28. Aby wejść do królestwa Bożego, musimy się na nowo narodzić pod względem duchowym  Jan 3:3-6. Oddajemy się Bogu poprzez chrzest, tak rodzimy się z wody, a z ducha przez przemianę swego ducha, na wzór i obraz  Chrystusa, przez wiarę Gal 3:27, Rz 13:14. Jak dziecko stara się naśladować swego tatę, tak my upodabniając się do Jezusa, Ef 4:24, 2Kor 5:17,rodzimy się na nowo. Następnie Paweł objawia nam tajemnicę 1Kor 15:51, „Nie wszyscy zapadniemy w sen śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni“ Co oznaczają słowa tej tajemnicy? Oznaczają, że ciała tych, którzy będą żyli podczas przyjścia Pana zostaną przemienione w nieskażoność, w doskonałych ludzi, nieśmiertelnych! Stanie się to szybko, w jednej chwili w mgnieniu oka 1Kor 15:52.
Kiedy Pan Jezus przybędzie, umarli którzy zostaną wskrzeszeni, powstaną jako nieskażeni, jako doskonałe potomstwo naszego drugiego ojca Chrystusa. Jednak abyśmy wszyscy byli nieskażonym, nieśmiertelnym potomstwem Chrystusa, ci żywi jego słudzy, w owym czasie, zostaną w taką nieskażoność przemienieni. Ponieważ to, co podlega skażeniu, co dziś jest słabe, ułomne, grzeszne i śmiertelne, musi się przyoblec w nieskażoność a to co śmiertelne przyoblec w nieśmiertelność 1Kor 15:53, Fil 3:21, Rz 2:7.
Tym sposobem wszyscy otrzymamy od Pana nowy wieczny dom.
Ci którzy szukają nieskażoności i życia znajdą je, wówczas spełnią się słowa pisma z księgi Iz 25:7-9, 1Kor 15:54,55,“ A kiedy już to, co zniszczalne, przyodzieje się w niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?“

Jak mówi Izajasz, stanie się tak na całej ziemi, że śmierć zostanie pochłonięta, wówczas zmartwychwstali prawi zapytają się śmierci: „Gdzie się podziało o śmierci twe zwycięstwo, i gdzie jest jej oścień, to znaczy grzech, któremu śmierć zawdzięcza swą fatalną władzę nad człowiekiem.
Dlaczego apostoł Paweł pisze, że śmierć jest dla niego zyskiem? Fil 1:21. Mówi tak, ponieważ śmierć połączy go z Chrystusem, który jest jego życiem, połączy go duchowo jak tego, który wytrwał aż do końca w wierze i lojalności wobec Pana Jezusa Chrystusa i zasługuje na to aby zamieszkać w jego domu, w jego ciele, w jego pamięci, w jego lędźwiach 2Kor 5:6-8. Jesteśmy w domu Pana jako zapisani w jego księdze Łuk 10:20, Fil 4:3, Hebr 12:23, Obj 13:8.
Apostoł już chciałby być w domu Pana Jezusa ale zastanawia się nad tym co lepsze, bo jeśli życie umożliwiłoby mu owocną pracę, nie wiedziałby co wybrać Fil 1:22 [Poz]. Z jednej strony pragnąłby już być z Chrystusem, w jedności z nim, a z drugiej strony żyjąc, mógłby być bardzo pożyteczny Filipianom Fil 1:23-25.
Jak śmierć może go połączyć z Chrystusem?
Niektórzy wyciągają tu błędne wnioski. Po pierwsze uważają że ludzie po śmierci żyją jako duchy czy dusze nieśmiertelne, a po drugie, że ludzie chadzają do nieba do Pana Jezusa, a on ma tam dla nich jakiś dom przeogromny w którym mogą sobie pomieszkiwać, a Pan Jezus przygotowuje każdemu miejsce w tym domu, sprząta, zamiata wielką miotłą, ściera kurze aby każdy miał przygotowane miejsce Jan 14:3. To oczywiście nie jest prawdą i nią być nie może, słowa z Jan 14:2,3 dotyczą domu Ojca, jak mówi sam Jezus, a mówi że idzie przygotować im miejsce, znaczy to że idzie aby zapewnić sobie władzę królewską Łuk 19:12, Dan 7:13,14, następnie mówi że jak przyjdzie, to przyjmie ich do siebie, czyli do domu Boga, Ps 31:12,Ps 101:6,7. Dom Ojca nie będzie  więc jakimś blokowiskiem w niebie. Tego typu interpretacje są niedorzeczne. Spójrzmy na inne słowa z Ef 2:6-8 które pomogą nam lepiej  zrozumieć czym jest dom Pana. Otóż Paweł pisze tu w czasie teraźniejszym, jak gdyby Pan Jezus ich już wskrzesił i chociaż jeszcze żyli na ziemi w swoich ciałach, posadził ich w miejscach niebiańskich, w jedności z Jezusem Chrystusem i tak zostali wybawieni.
Ale czy żywych można wskrzesić i posadzić w niebie a potem z nieba pisać list do Efezu? Na pewno nie. A Paweł pisze też o sobie bo mówi „nas“.
Ich wskrzeszenie było duchowym wskrzeszeniem do nowości życia, a ich posadzenie w niebiosach było duchowym posadzeniem ich razem z Chrystusem poprzez jedność z nim Ef 1:3, Efe 2:4,5, i przez wiarę w zmartwychwstałego Chrystusa Kol 2:12, 1Tes 4:14.
Nasza nadzieja jedności z Jezusem Chrystusem wchodzi do miejsca najświętszego, poza zasłonę, do samego nieba Heb 6:19,20, Heb 9:24, bo jesteśmy duchowo z nim w jego sercu, w jego pamięci i w jego lędźwiach jako dzieci jego 1Moj 35:11, 2Moj 1:5, Heb 7:10. Mamy zrodzenie z niezniszczalnego nasienia, z ducha 1Pi 1:23, 1Jan 3:9, Jan 3:6.
Kiedy Piotr pisze o dziedzictwie niezniszczalnym i nieskalanym zachowanym dla nas w niebiosach 1Pi 1:4, to jest ono w Jezusie Chrystusie, naczelnym dziedzicu i naszym Królu. Kiedy Paweł pisze o nadziei zachowanej dla nas w niebiosach, znaczy to, że jest ona w Chrystusie Jezusie ukryta, który jest w niebiosach, a więc i nadzieja nasza jest w niebiosach Kol 1:5 i osobiście tam być nie musimy. Jesteśmy w jedności z Jezusem Chrystusem, bo umarliśmy dla tego świata i wskrzeszeni jesteśmy z Chrystusem, będąc w jedności z nim i nasze życie ukryte jest z Chrystusem w Bogu  Kol 3:1-3. Tym sposobem jesteśmy obywatelami nieba Fil 3:20 będąc w jedności z Jezusem Chrystusem, bo duchem jesteśmy z nim, w jedności celów, w jedności dążeń, podobnie jak Szczepan, który umierając wołał Dz 7:59 „Panie Jezu, przyjmij ducha mego“. Nie prosił żeby go przemieniono w ducha i zabrano do nieba, nie prosił o przemianę w jakąś duszę nieśmiertelną, prosił aby duch jego osobowości zagościł u Pana Jezusa w jego sercu i pamięci. Podobne słowa czytamy w Ps 31:5 „W twoją rękę powierzam ducha mego“. Spełniło się to na Jezusie, który w chwili śmierci prosił Boga, aby pamiętał o nim i aby w stosownym czasie z martwych wzbudził go, co uczynił Bóg jak wiemy, na trzeci dzień Łuk 23:46. Podobnie wierzył apostoł Paweł piszący o swoim cielesnym zmartwychwstaniu Rzym 8:11,23,29. Potwierdza to w  Fil 3:20,21,“ Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.“Nasza ojczyzna jest w niebie, pisze, ponieważ nasz ojciec jest z nieba i jest w niebie, i wyczekujemy że stamtąd przybędzie, a wówczas przekształci nasze ciała, pisze apostoł i o sobie ponieważ sam też oczekiwał nowego domu, nieskażonego Rzym 6:5.

Ponieważ mamy być odwzorowani według obrazu jego Syna, pierworodnego spośród umarłych Kol 1:18, powinniśmy  wiedzieć jaka jest nasza nadzieja Ef 1:18 i nawet gdy jesteśmy prześladowani i znosimy wszelkie trudy, to powinniśmy wiedzieć, że w niebiosach wielka jest nasza nagroda Mat 5:12. Bóg dał takie postanowienie aby w Chrystusie było nasze wybawienie i w Bożym postanowieniu co do dziedzictwa wierzących.
Wystarczy więc, że jesteśmy w jedności ducha z Jezusem i głosimy prawdy Słowa Bożego o zbawieniu przez ofiarę Chrystusową, a on przyzna się przed Ojcem do jedności z nami, do tego że jesteśmy w jego sercu, pamięci i lędźwiach Mat 10:32. Ciało Pana Jezusa staje się domem dla wszystkich czekających i kochających przyjście jego 2Kor 5:1,2, Obj14:13, 2Tym 4:8. Wszyscy zmarli oczekują w nim, przyodziania ich w nowe doskonałe przyodzienie, nieskażone domostwo, nowe ciało nasze 2Tym 1:10, 2Kor 5:4. Już dziś powinniśmy starać się z całych sił o to, abyśmy byli przyjęci do wiecznotrwałych miejsc zamieszkania, czyli do domu Pana w razie gdybyśmy umarli, abyśmy znaleźli się w jedności z Chrystusem Jezusem w miejscach niebiańskich, w jego sercu i pamięci, bo tym sposobem śmierć połączy nas z Jezusem Chrystusem, albo jako żywych aby nas przyjęto do domu Bożego Ef 2:19-22, Jan 14:23. To dom wiecznotrwały do którego Pan Jezus będzie wprowadzał prawych po swoim wtórym przyjściu i w którym zamieszkają wszyscy zbawieni, wszyscy którzy otrzymają nowe nieskażone domostwa, ciała swoje Rz 6:5. I tym sposobem wypełnią się słowa Pana Jezusa, który powiedział: „Gdzie ja jestem, tam będzie też mój sługa“ Jan 12:26, Jan 17:24. To, czy otrzymamy nowe nieskażone domostwa, ciała, zależy od Boga, on jest dawcą, a my możemy je otrzymać dzięki jedności z Panem Jezusem i to on będzie tym, który będzie nimi obdzielał ludzi, a obdzieli tych, którzy są w jedności z nim 2Kor 5:4. Jest to możliwe, ponieważ właśnie do tego zrodził nas Bóg, który dał nam zadatek tego, co ma przyjść, mianowicie ducha, przez wiarę, gdyż dzięki wierze chodzimy a nie dzięki widzeniu 2Kor 5:5,7. Dopóki mamy dom w ciele pielgrzymujemy z dala od Pana, pisze tak Paweł, ponieważ każdy musi dotrwać w wierności do końca, aż do śmierci, albo do przyjścia Pana 2Tym 4:7, Rz 2:7. Każdy kto nie jest w jedności z Panem, nie jest jednego ducha, myśli, celu, dążenia z nim, nie jest zapisany w księdze życia Obj 20:15 bo niema go w duchu Pana, w jego sercu i pamięci. Obj 22:15 pisze że tacy będą na zewnątrz, znaczy to, że niema ich w domu Pana, ani w domu Bożym też ich nie będzie, bo nie każdy uzyska do niego wstęp Obj 22:14. Tylko prawi będą tam gdzie i On będzie. Gdy Chrystus się ujawni, wszyscy prawi otrzymają koronę chwały, życia, koronę prawości o której pisał Paweł 2Tym 4:8, 1Pio 5:4. A Chrystus ujawniony zostanie podczas swego wtórego przyjścia Kol 3:4. Ujawniony zostanie wszystkim tym którzy go pilnie wypatrują, ku swemu wybawieniu Heb 9:28. Pamiętajmy i weźmy to sobie do serc naszych, że trud nasz w związku z Panem nie jest daremny 1Kor 15:58, a więc szukajmy ducha i mocy jego, a one są związane ze Słowem Bożym Jan 6:63, Ef 4:23.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin