MUR MIASTA 144 000

Jeden z aniołów, którzy mieli czasze z plagami, przenosi apostoła Jana w wizjach, na wysoką górę i ukazuje mu Nowe Jeruzalem. Opis wspaniałości nowego Jeruzalem lśni jasnością najkosztowniejszych kamieni. Święty Jan patrzy z dużym upodobaniem i radością na Nowe Jeruzalem, na nowy zbór Boży w jego chwale Obj 21:9-11. Nowe Jeruzalem jest strzeżone i bezpieczne, przedstawia to „wielki i wysoki mur,“ którego siła polega na tym, że wsparty jest niby o fundament, o apostołów Obj 21:14. Bóg i Baranek są w Nowym Jeruzalem świątynią i światłością Obj 21:22,23. W tym Domu Bożym, są skryte skarby Bożej łaski, wszelkie dobra duchowe. Bramy nowego Jeruzalem będą otwarte i każdy kto się obmyje z grzechów we krwi Baranka, będzie doń wpuszczony. Przez całe wieki, każde większe miasto, otaczano murem dla bezpieczeństwa, chronił on miasto przed napadem zbójów, przed wrogiem i przed kimś niepożądanym. Również Jerozolima w Izraelu była otoczona murem, co ułatwiało ówczesnemu ludowi Bożemu obronę miasta, także Dom Boży, otoczony był murem, co ułatwiało Lewitom pilnowanie świątyni, żeby nie wszedł nikt nieczysty 2 Kron 23:19, 4 Moj 1:53. Lud Boży był zabezpieczony wielkim murem, zbudowanym na wielkich, fundamentowych kamieniach 1 Król 5:17. Te zabezpieczenia w postaci muru dla Jerozolimy i dla Domu Bożego, są obrazem nadchodzącej przyszłości, przedstawiającej nadejście Królestwa Bożego, jako odbudowę nowego miasta Heb 11:10, Heb 13:14, Iza 65:17-19 duchowego Domu Bożego Kol 2:17. Miasto Boże, jakim ma być Nowa Jerozolima zstępująca z nieba od Boga, także ma mieć mur, który by jej bronił Obj 21:2,12. Nowa Jerozolima, to święty zbór Boga, zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, którego fundamentowym kamieniem jest sam Chrystus Jezus Efe 2:19-22. Taką budowlę, wznosić zaczął już Jezus w pierwszym wieku naszej ery, jednak po śmierci apostołów, odstępstwo które przyszło na chrześcijaństwo, zniszczyło je 2 Tes 2:3, Eze 21:26,27, miało to miasto być ruiną aż do wtórego przyjścia Pana Jezusa Amos 9:11. Jednak zanim Jezus nadejdzie, ma zostać oczyszczona droga dla naszego Pana, ruiny należy odgruzować, oczyścić z wszelkich fałszywych nauk odstępców, powyrywać wielkie krzaki dogmatów religijnych Dzi 3:21, Iza 57:14. Wykupiciel przyjdzie do tych, którzy się odwrócili od występku, którzy się nawracają i oczyszczają, przyjdzie do czekających na wtóre przyjście Pana Jezusa, gotowych Go powitać jako cielesnego, rzeczywistego Króla Królestwa Bożego. To nowe miasto z całkiem nową prawdą Biblijną, skupiać będzie ludzi ceniących prawdę i prawość, sprawiedliwość i świętość Iza 59:20. I to do tego oczyszczonego ludu przychodzi Bóg Jahwe i Anioł Przymierza, czyli Jezus Chrystus Mala 3:1, 2 Kor 6:16-18. Taki lud będzie Synami i Córkami Boga. Wówczas odbudową Nowej Jerozolimy pokieruje osobiście sam Król Jezus Chrystus, a pod Jego sprawnym przewodnictwem stanie się ona miastem mającym chwałę Bożą, pałającym wielkim blaskiem, jakby od kamieni drogocennego jaspisu Obj 21:10,11, to symbol doskonałości i świętości Nowego Jeruzalem. To duchowe miasto Boże, także ma być otoczone wysokim murem, oraz będą w tym murze bramy Obj21:12. A na bramach dwunastu aniołów, i wypisane imiona które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela. Kim są te 12 pokoleń synów Izraela? Nie są to Żydzi, Izraelici cieleśni, ponieważ jako ci, którzy nie przyjęli Mesjasza, zostali odrzuceni Mar 13:1,2, Mat 23:37,38. Imiona 12 pokoleń są na bramach Nowej Jerozolimy, nie starej, chodzi więc o lud wiary a nie kierujący się prawem Mojżeszowym. Może chodzić jedynie o Izrael Boży, Izrael duchowy, czyli o lud wiary Gal 6:16, rzeczywistych Żydów wzorujących się na Abrahamie Rzym 2:28,29, Gal 3:6,7. Jest tylko jeden warunek, mianowicie, jeżeli te pokolenia wymieniane w Obj 21:12, są oddane jak w oryginałach pism, nie są pomieszane czy wybrakowane jak w Obj 7:5-8. Pokolenia są wymienione w 2 Moj 1:1-5, Eze 48:31-34. Natomiast 2 Moj 28:15-21 wylicza kamienie szlachetne na napierśniku sądu, wysadzanym 12 szlachetnymi kamieniami, wygrawerowanymi jak pieczęcie, każdy według swego imienia, dla dwunastu plemion. Potwierdza to również 2 Moj 39:10-14. Jeżeli i pokolenia i kamienie z graweracją imion nie są pomylone, wybrakowane, ale współgrają z Obj 21:12,13, to 12 plemion synów Izraela, oznacza cały lud Boży, cały Izrael Boży, który ma wejść tymi bramami do Domu Bożego, czyli do Nowej Jerozolimy, albo inaczej, do Królestwa Bożego. Jeśli uważnie się przyjrzymy, to zauważymy że nie ma tu żadnych braków czy błędów, jest Boska doskonałość, więc chodzi tu o Izraela duchowego, który wejdzie do Nowej Jerozolimy która otrzyma imię, Jest tam Jahwe Eze 48:35. Widzimy tu podział ludu Bożego na 12 pokoleń, i wszystko w Królestwie Bożym będzie zorganizowane zgodnie z dwunastkowym wymogiem, czyli 12 x 12, 12 x1000, 12 x 12 000 itp. Tak powstanie Nowy Izrael, nowe 12 plemion, Nowa Jerozolima. Mur miasta ma 12 bram Obj 21:13,21, przedstawione są symbolicznie przez 12 drogocennych pereł. Każda taka perła oznacza księcia nadzorującego Iza 13:2 [BT]. Tych 12 Książąt, wyposażeni w oddziały ludzi współpracujących z nimi i mających wsparcie aniołów, będą odpowiedzialni za to, aby do miasta, nie dostał się nikt niepowołany, Obj 22:14,15,Obj 21:27, Ps 101:7, Iza 52:1, Nah 1:15, 4 Moj 1:53. Wielu będzie chciało wejść, ale nie zdoła Mat 7:14, Mat 25:11,12. Bramy te, to bramy prawości, odpowiedzialni będą strzec prawości i rozsądzania wszelkich spraw i sporów 5 Moj 16:18, Ps 118:19,20, Iza 26:2, Zach 8:16. Bramy, tak jak mury, zostaną odbudowane razem z nowym miastem, duchowym Nowym Jeruzalem Ps 24:7,8. Cały lud Boży przejdzie przez te bramy Iza 62:10,11. Dwanaście bram, pereł, może przedstawiać 12 apostołów, którzy mogą być zarazem kamieniami fundamentowymi Obj 21:14, a jednocześnie, odpowiedzialnymi za bramy i rozsądzanie ludu Bożego Łuk 22:30, Obj 21:21, a może kogoś innego przedstawiają te 12 pereł, dziś tego nie wiemy, ale to, że są określeni mianem pereł, świadczy że są wyjątkowo prawi i cenni. Mur tego miasta, zbudowany będzie na dwunastu kamieniach fundamentowych a będą to apostołowie Baranka, będą usługiwać całej społeczności tego miasta i muru, ochraniającego wszystkich wewnątrz miasta Ps 27:4,5, Ps 31:20. W Obj 21:15 czytamy, że jeden z siedmiu aniołów trzymał miarę w postaci złotej trzciny żeby dokonać pomiaru miasta i jego muru Obj 11:1, Eze 40:3,5. Złota trzcina i dokonywanie pomiarów, oznacza odbudowę miasta Bożego, Domu Bożego, podniesienie go z gruzowiska i wydźwignięcie go do chwały, odbudowane będzie miasto i mur i bramy Jer 31:4. Miasto to, przedstawia Królestwo Boże, które będzie odbudowane jako Królestwo Dawida, lecz tym razem na tronie Dawida zasiądzie sam Jezus Chrystus, większy Dawid Łuk 1:32,33. Będzie ono schronieniem dla ludu Bożego Iza 26:20, Sof 2:3. Wszyscy wierzący i prawi, znajdą schronienie w Domu Bożym Mat 24:31,40,41, Ps 15:1,2. Następnie czytamy że anioł zmierzył miasto Obj 21:16„ A Miasto układa się w czworobok i długość jego tak wielka jest, jak i szerokość. I zmierzył Miasto trzciną poprzez dwanaście tysięcy stadiów: długość, szerokość i wysokość jego są równe.“ Miasto przedstawione jest jako sześcian, symbol doskonałości, a każda płaszczyzna tego miasta będzie otoczona wysokim murem, sześcian ma sześć płaszczyzn i 12 rantów, każdy długości 12 000 stadiów, co w sumie daje 144 000 stadiów [stajań]. Jeden stadion to ok,185 metrów. Długość tego muru oznacza, że tą zaszczytną służbą, otaczania ludu Bożego ochroną, będą się zajmowały oddziały zorganizowane w systemie dwunastkowym, na których czele będą apostołowie. Biblia mówi do nas obrazami, chociaż jest tu mowa o kamieniach muru, nie należy ich liczyć, i szukać dokładności w sensie matematycznym, a raczej traktować mur, jako symbol opieki czy ochrony, bezpieczeństwa. Ten mur otaczał będzie cały lud Boży, całą Nową Jerozolimę, wszystkich znajdujących się wewnątrz, będą oni chronieni przez klasę muru Ps 46:5-7, Ps 84:4, Ps 91:1,2, Iza 4:6. Dalej w Obj 21:17 czytamy że anioł zmierzył też mur, 144 łokcie, według miary człowieczej, a zarazem anielskiej. Według miary człowieczej, oznacza to, że mur będzie miał wysokości 144 łokcie, czyli około 64 metrów Obj 21:12, będzie więc murem nie do przeskoczenia. Nikt go nie przejdzie, chyba że przejdzie przez bramy prawości. Liczba 144 wskazuje że służba na murze zorganizowana będzie również w systemie dwunastkowym, czyli 12 x 12, i będzie doskonała. W Obj 21:18 czytamy że budulcem muru był jaspis, wszystkie kamienie tego muru, czyli całe 144 000 stajań, będzie z drogocennego jaspisu, będzie zbudowane z ludzi o pięknych cechach, ludzi prawych, uczynnych, pomocnych Iza 60:18. Pod ochroną takich nadzorców z muru, całe miasto będzie jakby z czystego złota, podobne w swej czystości do czystego szkła, które przedstawia czystość i nieskazitelność Iza 26:1,2. W Obj 21:19,20 czytamy o tym, jakimi drogocennymi kamieniami będą fundamenty muru miasta, czyli apostołowie Obj 21:14, Iza 54:11,12. Każdy kamień jest symbolem pięknych cech takich jak wierność, miłość, mądrość, lojalność itd, Rzym 2:7, Kol 3:14, 1 Pi 5:5. W księdze Iza 49:16-19[BT] czytamy;“Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. Spieszą twoi budowniczowie, a którzy burzyli cię i pustoszyli, odchodzą precz od ciebie. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Wszyscy się zebrali, przyszli do ciebie. Na moje życie! - wyrocznia Pana. Tak, w tych wszystkich ustroisz się jakby w klejnoty i jak oblubienica opaszesz się nimi. Bo twe miejscowości zniszczone i wyludnione i kraj twój, pełen zniszczenia, teraz zbyt ciasne będą dla twoich mieszkańców, a twoi niszczyciele odejdą daleko.“

Jahwe Bóg mówi; mury twoje stale są przede mną, burzyciele odstąpią od ciebie, a napłyną liczne ludy którymi Oblubienica opasze się jak murem z klejnotów. Jahwe będzie wszystkim błogosławił tak, że niejako sam stanie się murem dla Nowej Jerozolimy Zach 2:5. Każdy kto chce żyć, będzie musiał wejść przez bramy do miasta, kto zostanie na zewnątrz, oznaczać to będzie, że odrzucił zaproszenie na ucztę godów Baranka Obj 19:9, Obj 22:14,15, Ps1:5 , Iza 35:8. W księdze Obj 21:22 czytamy, że to miasto nie ma świątyni, bo całe jest mieszkaniem Boga, Bóg znowu zamieszka wśród ludzi 3 Moj 26:11,12, Efe 2:22. Nie lękajmy się wtórego przyjścia Pana Jezusa, Obj 22:17,20, zawołajmy wszyscy razem,"Przyjdź Panie Jezu!“ Przyjdzie On ze świętymi swymi, więc i spośród nich wybierze najbardziej cennych, lojalnych i wypróbowanych pod każdym względem, aby wybudować z nich klasę muru ochraniającego i usługującego Nowej Jerozolimie 1 Tes 3:13, Obj 21:14. Uzupełni ich niektórymi z popieczętowanych pierwocin pieczętowanych w dniach ostatnich Obj 7:3. Wszyscy najbardziej wypróbowani z apostołami na czele, będą w tych oddziałach muru usługiwać maluczkim, których Pan nasz szczególnie umiłował, jako swą Oblubienicę 2 Kor 11:2, 1 Kor 1:26,27. Podobnie jak Król Dawid ustanowił oddziały do usługiwania władcy, podobnie czynił Król Salomon 1 Król 4:7, 1Kron 27:15. Powołali oddziały 12 x 24 000 = 288 000, połowa tego to 144 000, więc podobnie i większy Dawid Obj 3:7, wybierał będzie z całego ludu nowej Jerozolimy, z całych 12 pokoleń duchowego Izraela to, co najbardziej szlachetne i użyteczne aby usługiwać jako klasa muru. W czasach królów Izraela wszystko zorganizowane było w oparciu o liczbę 12 i mnożone przez 12,100, 1000, lub 12 000, więc liczba 144 000 usługujących, może być literalna w pewnym okresie, lub w pewnych służbach, jednak w klasie muru, nie jest to dosłowna liczba ponieważ mur przedstawia miarę długości [stadia], na których można zmieścić wiele kamieni muru, poza tym, mur ma wiele warstw. Na pewno będzie to dosłowna grupa, oddziały, grupy usługujących jako klasa muru, klasa dziewic, czy czuwających odźwiernych, czy duchowych Lewitów usługujących kapłaństwu powszechnemu, nasz Pan stworzy takie oddziały, grupy, jakie będzie potrzebował w danym czasie i w danym miejscu. Podobnie jak Mojżesz wiernie zorganizował wszystko w Domu Bożym 2 Moj 40:16, 4 Moj 12:7, który był obrazem Kol 3:17, Heb 8:5, tak i Chrystus, większy Mojżesz, uczyni podobnie jako dziedzic Domu Bożego Hebr 3:2,3,5,6.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin