LEWICI A 144 000

Jak to się stało że Lewici, stali się klasą kapłanów usługujących, kapłanom Aarona oraz ludowi składającemu ofiary? Od dawien dawna, najstarszy syn w rodzinie, cieszył się poważaniem i przejmował po ojcu zwierzchnictwo nad domownikami, dziedziczył także dwie części jego majątku 5Moj 21:17. Pierworodni Izraela, zostali uratowani kiedy Bóg zesłał dziesiątą plagę, która zabiła pierworodnych Egiptu. Izraelici usłuchali polecenia Bożego i krwią zabitych baranków spryskali nadproża oraz węgary swych domów, dzięki czemu nie stracili swych pierworodnych 2 Moj 12:21-23, 28,29. Ponieważ Jahwe Bóg ocalił pierworodnym życie, więc polecił, aby poświęcono Mu każdego pierworodnego płci męskiej, który otwiera każde łono wśród synów Izraela, tak wśród ludzi jak i wśród zwierząt 2 Moj 13:2. Później w zamian za pierworodnych, Jahwe Bóg wybrał sobie mężczyzn z plemienia Lewiego. Bóg polecił oddzielić Lewitów spośród synów Izraela i wziął do służby przy namiocie spotkania, dał ich Arcykapłanowi Aaronowi by pełnili służbę w imieniu synów Izraela, 4 Moj 8:14-19. Lewici byli lojalni, wierni i wypróbowani 2 Moj 32:26. Dlatego Bóg kazał ich spisać i wszystkich płci męskiej od miesiąca wzwyż, których było 22 000, wziął zamiast pierworodnych, których również policzono i których było 22 273. Ci 273 nadliczbowi pierworodni zostali wykupieni za cenę po 5 sykli za każdego 4Moj 3:11-13, 39-47. Lewici stali się darem dla ludu, aby pełnili służbę przy namiocie spotkania w imieniu ludu 4 Moj 18:6, 4 Moj 1:53. Zamiana pierworodnych na Lewitów, jest obrazem rzeczywistości związanych z Chrystusem i Jego Królestwem Kol 2:17. Ten obraz pierworodnych, popieczętowanych krwią baranków w Egipcie do przeżycia, wychodzących z Egiptu razem ze swymi rodzinami, przedstawia popieczętowanych z księgi Obj 7:4, którzy mają być zebrani w dniach końca jako wychodzący z Egiptu tego świata, i opieczętowani do przeżycia, a kiedy przychodzi Pan Jezus podczas swego wtórego przyjścia, do oczyszczonego i opieczętowanego ludu, i do tych pierworodnych, wprowadza ich do Domu Bożego Obj 14:1, aby pełnili świętą służbę przed tronem Boga Obj 14:3. Słowa;"przed tronem“ oznaczają, że nie posiadają specjalnej władzy jak 24 starszych którzy zasiadają na tronach Obj 4:4, 11:16. Więc 144 000 z Obj 7:3 i 14:4, nie posiadają żadnej władzy, przedstawiają lud Boży, sług Boga jako pierwociny, wysławiających Boga na dziedzińcach Domu Bożego Ps 92:13. Lewitów biblia też przedstawia przed obliczem Boga a nie na tronach 1 Kron 23:31,32. Wszyscy są wprowadzeni na górę Syjon, do Domu Bożego. Obraz ten przedstawia, że spośród popieczętowanych, Baranek weźmie tylko część do usługiwania jako duchowych Lewitów, klasę muru Obj 21:12, i dziewic Mat 25:10, Iza 66:20,21. Lewici obrazują starszych i nadzorców usługujących w zborach Domu Bożego, działających dla dobra ludu Bożego, usługujących jako nauczyciele Jer 23:4,5. Reszta którą obrazują kobiety i dzieci, starcy i 273 pierworodnych wykupionych, wchodzi do Domu Bożego jako zwykły lud. Pierworodni są obrazem wziętych do Domu Bożego, do Nowej Jerozolimy, ludzi doceniających swe pierworodztwo i rzeczy święte Hebr 12:16, 1 Moj 25:31,34.

Pierwociny To pierwsze plony, początek zbiorów, pierwsze owoce 2 Moj 23:19. Zgodnie z wymogami Boga, Izraelici oddawali pierwociny spośród ludzi, zwierząt i płodów ziemi 2 Moj 22:29,30. Tym sposobem lud wyrażał wdzięczność Bogu za błogosławieństwa i urodzaj 5Moj 8:6-10, Prz 3:9. Bóg polecił Izraelitom aby za pośrednictwem swych przedstawicieli przynosili Mu pierwociny. Przynoszono je zwłaszcza podczas święta w dniu 16 Nisan 3 Moj 23:5-12. Potem w dniu Pięćdziesiątnicy, 50 dni po kołysaniu snopem jęczmienia ofiarowano Bogu pierwociny ze żniw pszenicy w postaci dwóch chlebów z wybornej mąki, upieczonych na zakwasie 3 Moj 23:15-17. Płody ziemi wkładano do koszy i zanoszono do świątyni 5 Moj 26:1,2.

Znaczenie symboliczne. Pan Jezus zmartwychwstał 16 Nisan 33 roku ne, czyli w dniu gdy w świątyni ofiarowano pierwociny pierwszych plonów zboża, dlatego nazwano Jezusa pierwociną 1Kor 15:20,23. On jako pierworodny Syn Boga, ma prawo przejąć zwierzchnictwo nad Domem Bożym Hebr 3:6. Naśladowcy Pana Jezusa, jako pierwsi wprowadzeni do Domu Bożego, też określeni są mianem pierwocin, przypominają oni pierwociny drugiego zbioru, które składano w dniu Pięćdziesiątnicy, ma ich być 144 000, Obj 14:1-4. Również Chrześcijanie z pierwszego wieku, też są określani mianem pierwocin, Rzym 16:5, 1 Kor 16:15. Ci zmartwychwstali Chrześcijanie przyjdą razem z wtórym przyjściem Pana, i wówczas z niektórych z nich, i z niektórych wchodzących do Domu Bożego pierwocin Iza 66:21, nasz Pan utworzy, klasę duchowych Lewitów usługujących w Domu Bożym 1 Kron 6:32, Jer 33:21,22. Przyjrzyjmy się bliżej, w czym i jak usługiwali w domu Bożym Lewici, aby lepiej zrozumieć rolę tej klasy w Królestwie Bożym, która została wyznaczona do szczególnych zadań, do rzeczy świętych.

Śpiewacy - Zgodnie z nakazem Dawida, chóry Lewitów ustawiały się w Domu Jahwe stojąc na stopniach bram, na dziedzińcu z instrumentami strunowymi i harfami, aby wysławiać Boga, podzieleni na oddziały 1 Kron 23:6, 28:13, 2 Kron 29:25,26. Kiedy położono fundament pod odbudowę Domu Jahwe, cały lud wysławiał Boga w związku z położeniem fundamentu Domu Jahwe, i radował się Ezdr 3:10,11. Lewici przewodzili w tym śpiewie, wcześniej musieli przyswoić sobie słowa pieśni. Król Dawid wraz z całym ludem wysławiał Boga 1 Kron 13:8, 15:16-20. Wysławiając Boga Jahwe, Lewiccy śpiewacy i cały lud zyskali uznanie Boga, tak że chwała Jego napełniła Dom Boży 2 Kron 5:12,13, 1 Kron 6:31,32. Śpiewana nowa pieśń, to treść nowego światła, jakie Bóg daje w dniach końca Iza 30:26, Ps 5:8, Jer 23:20, a które rozświetli drogę i przygotuje nowy, oczyszczony lud, pomoże prostować ścieżki Iza 51:4, Iza 26:7. W efekcie wszystko co żyje będzie wysławiać Jah w Domu Bożym zgodnie z prawdą Ps 15:1-5, Ps 33:1-3, Iza 38:20. Również większy Dawid, Jezus Chrystus przybywszy, będzie śpiewał pieśni ku chwale imienia Boga w zgromadzeniu ludu Bożego Hebr 2:12, Ps 108:3, Efe 5:19.

Odźwierni - Już Mojżesz podał Lewitom nakaz, że mają obozować wokół Przybytku Świadectwa 4 Moj 1:53, 1 Kron 23:32, było tak przez wieki, również kiedy Salomon wybudował świątynię, strzegli przybytku. Aby dobrze wypełniać swoją służbę, byli zorganizowani w oddziały 1 Kron 26:1,12,19. Oddziały te pełniły służbę na zmianę, po siedem dni 1 Kron 9:22,26,27. Trzymali straż w Domu Bożym oraz otwierali i zamykali bramy 2 Kron 8:14. Oczekiwano od nich czujności, a zarządca świątyni sprawdzał ich czujność w nocy. Chronili świątynię przed złodziejami, oraz zatrzymywali przed wejściem osoby nieczyste i niepożądane 2 Kron 23:19. Oto obraz Lewitów odźwiernych, a rzeczywistość należy do Chrystusa wraz z Jego przyjściem. Odźwierni mają czuwać, bo nie wiedzą kiedy Pan domu przyjdzie Mar 13:33-37, Łuk 12:35-40, Mat 25:5, Obj 3:3. Odźwierni, ci którzy okażą się czujni, będą mogli zostać wybrani do klasy Lewitów duchowych w Domu Bożym, będzie to zarazem klasa dziewic mających świecić i klasa muru mającego ochraniać nową Jerozolimę. Pan odźwiernych, to Jezus Chrystus który ma klucz od Domu Bożego Obj 3:7. Kiedy Pan przyjdzie, to On będzie decydował o tym, kto będzie odźwiernym na bramach Domu Bożego i kogo wpuszczać, nikt kto nie wchodzi przez bramy, nie wejdzie Jan 10:1-9, Obj 22:14,15, Joel 3:17. Nowa Jerozolima ma 12 bram, a na nich 12 aniołów, najwidoczniej strażników Obj 21:12. Bramy te nie są nigdy zamykane, gdyż nie ma tam nocy, napływa przez bramy chwała i szacunek narodów. Ale chociaż są otwarte, w żaden sposób nie wejdą przez nie ludzie niegodziwi, przepuszczeni będą tylko zachowujący czystość i zwyciężający niegodziwości Gal 5:19-21. Przyjrzyjmy się jeszcze obrazom. Lewici pełnili w Domu Bożym wiele przeróżnych funkcji, byli urzędnikami przy sędziach i sędziami 5 Moj 17:9, 2 Kron 19:11. Mieli pieczę nad datkami przynoszonymi do skarbony, oraz pieczę nad skarbcami 2 Król 12:9, 1 Kron 26:22. Nadzorowali prace przy budowie czy odbudowie Domu Bożego jako zarządcy Ezdr 3:8. Byli nauczycielami 5 Moj 24:8, 2 Kron 17:8,9, Neh 8:7,8. Lewici byli klasą kapłanów pomocniczych, usługujących w Domu Bożym. W zborze Bożym do którego przyjdzie Pan Jezus Chrystus i przejmie sprawowanie przewodnictwa, zaprowadzi zarządzanie na sposób Boży. Najpierw duchowi Lewici zostaną oczyszczeni Mala 3:1-3 i tylko ci oczyszczeni zostaną wprowadzeni do Domu Bożego, podobnie jak czuwający odźwierni czy posiadające oliwę dziewice. Chrystus zorganizuje służbę w Domu Bożym najprawdopodobniej w systemie dwunastkowym, czyli 12 x 12, 12x100, 12x1000, 12x12 000, w zależności od służby i od potrzeb, według wzoru z 1 Kron 28:13,21, Iza 1:26. Możemy tylko w przybliżeniu podać jak będzie wyglądać zarządzanie Króla Jezusa Chrystusa, pełnia tego zarządzania zostanie objawiona po przyjściu Pana naszego, ale może ono przypominać zorganizowanie zarządzania jakie było za czasów króla Dawida, czyli w systemie dwunastkowym do którego przywiązywano wielkie znaczenie. Cały lud Boży, to lud wybrany, szczególna własność, wszyscy stanowić będą Syjon opieczętowanych. Wszyscy będą duchowym kapłaństwem 1 Pi 2:5, które zamieszka w Domu Bożym składając Bogu Jahwe duchowe ofiary, wszyscy będą niewolnikami Boga, mali i wielcy, Obj 19:5, bo wszyscy będą mieli pieczęć Boga 2 Tym 2:19, Obj 2:17,i nowe imię, Iza 62:2, Rzym 9:26, a wszyscy przyjmujący tę pieczęć, staną się Synami Boga Żywego, Dziećmi Bożymi 2 Kor 6:17,18, Jan 1:12. Usługiwać tej społeczności duchowych kapłanów, będą duchowi Lewici, bo po to zostali dani kapłanom Aarona, aby im byli pomocni, a to jest obrazem 4 Moj 3:9,10, 4 Moj 18:6, Kol 2:17. Będą oni stanowić mur ochronny dla Nowej Jerozolimy Obj 21:2,10-12, Jer:31:4. Będą jak usługujące Oblubienicy dziewice Ps 45:14,15, Mat 25:10. Tak jak chóry Lewitów występowały stojąc na stopniach bramy, na dziedzińcu 2 Kron 23:4,5, i tam grali imieniu Boga na harfach i na innych instrumentach, bo to jest miłe,Ps 135:2,3, Ps 134:1. Tak w duchowym Domu Bożym, na dziedzińcach jego, będzie się wielbić Boga Jahwe, śpiewać Jego Świętemu imieniu Ps 147:1,a przewodzić będą duchowi Lewici. Dziedzińca pogan już nie będzie Obj 11:2. Wszyscy dotychczasowi poganie, którym odmawiano prawa wejścia w skład pełnoprawnego ludu Bożego, jeśli tylko będą mieć wiarę, będą mogli wejść na dziedzińce Domu Bożego i też śpiewać imieniu Boga Ps 92:1,Ps 96:8. Napełnimy dziedzińce Domu Bożego, my, którzy kiedyś byliśmy obcy i poczytywani za nic w różnych denominacjach Chrześcijaństwa Iza 65:1, Efe 2:12, Efe 2:19. Szczęśliwi którzy będą wychwalać Boga na dziedzińcach Domu Bożego Ps 65:4, Ps 84:4,10, Ps 100:4. Na świętych dziedzińcach Domu Bożego będziemy spożywać pokarmy i pić młode wino, które przedstawiają duchowy pokarm i nowe prawdy jakie daje Bóg swemu ludowi w dniach ostatnich 5 Moj 14:23, Iza 62:8,9, Joel 2:19, a to wszystko w towarzystwie Abrahama, Izaaka i Jakuba, licznych proroków i rzeszy prawych i sprawiedliwych Łuk 13:28,29, Łuk 14:15, Obj 19:9. A usługiwać i przewodzić będą duchowi Lewici, odpowiednio zorganizowani i usługujący całej społeczności Dzieci Bożych.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin