DWAJ ŚWIADKOWIE

 

Opublikowano 2021 03 26.

Z wcześniejszego tematu omawiającego księgę Objawienia 21:1,5, dowiedzieliśmy się że Bóg czyni wszystko nowym, zastanówmy się dziś nad tym, jak to czyni. Apostoł Jan, w księdze Objawienia która jest proroctwem na dni ostatnie i na dzień Pana, opisuje wizje które otrzymał od Pana Jezusa, które dał mu Bóg, aby wyjawić nam, co ma się wydarzyć w czasach ostatnich; Obj 1:1,2,10,19. W tych to czasach, poprzedzających dzień Pański, wiele wieków po tym, jak to Antychryst przejął świątynię Bożą; 2 Tes 2:3,4, Bóg rozpoczyna tworzyć wszystko nowe zaczynając od odbudowy świątyni, którą w tym celu każe Janowi mierzyć; Obj 11:1,(NBG)Został mi też dany pręt mierniczy, podobny do laski; a anioł stanął, mówiąc: Podnieś się i zmierz Świątynię Boga, ołtarz i tych, co składają w niej hołd.” Mierzenie świątyni oznacza przygotowanie do jej odbudowy; Zach 1:16, Zach 2:2. Jednak Jan nie miał mierzyć dziedzińca, co oznacza że został dany narodom i narody będą go deptać przez trzy i pół roku, czyli przez okres prorokowania dwóch świadków. A to oznacza, że do świątyni nie wejdą w tym czasie ludy i narody, a święte miasto jest dla nich na razie czymś nieistotnym, czymś po czym się depcze nie zwracając na to uwagi; Obj 11:2,” Dziedziniec na zewnątrz Świątyni odrzuć na zewnątrz i nie mierz go, bo został dany poganom, i będą deptać święte miasto przez czterdzieści dwa miesiące. „Kto więc stanowi mierzoną świątynię? To dwaj świadkowie reprezentują to co nowe tworzy Bóg, reprezentują oni Syjon, Nową Jerozolimę, zalążek świątyni Boga, której powstania są inicjatorami; Ps 79:1-3, Obj 11:8. Lud Boży ma się dopiero narodzić, jednego dnia; Iza 66:8, a z czasem ma liczyć 144 000 opieczętowanych pierwocin; Obj 14:3,4. Potem dołączy wielka rzesza ludzi ze wszystkich narodów i plemion i ludów i języków, której żaden człowiek nie zdoła policzyć; Obj 7:9, 13-17. Utworzenie przez Boga Nowej Jerozolimy, czyli Oblubienicy Baranka, świątyni, oznacza utworzenie przez Boga w czasach ostatecznych, nowego zboru chrześcijańskiego, oczyszczonego z wszelkich nauk Antychrysta i jego wpływów; 1 Kor 3:16, Efez 2:19-22. Dwaj świadkowie mają być inicjatorami przywrócenia, odnowienia wszystkiego co było za czasów Jezusa i apostołów, aby niebo mogło wypuścić dla nas Chrystusa Jezusa; Mat 17:11, Dzi 3:21. W następnym wersecie księgi Objawienia czytamy że świątynię, czyli święte miasto, otrzymują dwaj świadkowie; Obj 11:3,(NBG)I dam je dwóm moim świadkom, którzy przyodzieją się worami oraz będą prorokować tysiąc dwieście sześćdziesiąt dni.” Możemy twierdzić, że są oni zaczątkiem budowanej świątyni, świętego miasta, ponieważ potem znowu jest ona mierzona; Obj 21:15-17. Stale w budowie, coraz większa, coraz piękniejsza, to budowla do której wchodzą ludy i narody, każdy kto pragnie; Obj 22:17. Na razie jednak, dwóm świadkom Bóg daje moc prorokowania, świadkiem jest ten, kto nie zapiera się swych przekonań, nawet gdy zostaje sam, gdy jest udręczony, wyśmiany, opuszczony, uwięziony, kto lojalnie trwa przy Bożym sposobie myślenia i postępowaniu, będąc nawet pod naciskiem wrogo nastawionego otoczenia, czy dużej grupy inaczej myślących. Nic dziwnego że takie świadectwo przepasane jest worem smutku i pokuty. To ludzie gotowi do poświęcenia i do wyznawania objawionych przez Boga wartości w niesprzyjających okolicznościach, podobnie jak apostołowie czy Szczepan którzy także w Biblii nazwani są świadkami; Dzie 1:8, Dzie 22:20. Idea dwóch świadków pochodzi ze starotestamentowego systemu prawnego, który wymagał świadectwa co najmniej dwóch osób; 5 Moj 19:15, Jan 8:17. Według biblijnej reguły, godne zaufania świadectwo musi być poświadczone przez dwóch świadków; Mat 18:16. Jan pisze o powołaniu dwóch świadków do prorokowania światu Bożego przesłania na dni ostateczne, którzy zaczynają prorokować w duchu proroka Eliasza. Prorok Eliasz modlił się do Boga, i nie spadł deszcz na ziemię przez trzy i pół roku; Jak 5:17, 1 Król 17:1. Tym samym cały Izrael został utrapiony ciężkim głodem; Łuk 4:25, 1 Król 17:9. Tych dwóch świadków symbolizują dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki; Obj 11:4,(KUL)Oni są dwoma drzewami oliwnymi i dwoma świecznikami, co stoją przed Panem ziemi. Oliwa i świeczniki, to symbole ducha Bożego, prawdy, mądrości i prawdziwego poznania Słowa Bożego, właściwego zrozumienia które daje Bóg, ponieważ stoją przed Panem całej ziemi. Ci dwaj świadkowie są przedstawieni symbolicznie jako dwa drzewa oliwne i dwa świeczniki, ponieważ są namaszczeni i wybrani do roli dobrze zaopatrzonych świeczników roztaczających światło wszystkim wokół. To, że takie światło mają, świadczy że są miastem Bożym położonym na górze Bożej; Mat 5:14,15. Zamysłem Bożym jest rozświetlić drogę ludziom w dniach ostatecznych; Ps 50:2,3, Iza 42:16. Podobne rzeczy ujrzał w wizji prorok Zachariasz, kiedy Zorobabel przystąpił do odbudowy świątyni, co oznacza że najpierw Bóg daje ducha swego i zrozumienie potrzebne do wykonania tej pracy; Zach 4:3-5. Jednak przed budowniczymi piętrzyły się ogromne trudności niczym wysoka góra, jednak Bóg obiecuje że przed Zorobabelem stanie się ona równiną; Zach 4:7- 9, Iza 40:4. Dwa drzewa oliwne to dwaj pomazańcy, którzy stoją przed Panem całej ziemi; Zach 4:11-14. Zestawienie dwóch świadków ze słowami proroka Zachariasza, poświadcza że są to konkretne dwie osoby, wyznaczone przez Boga, do zaopatrywania ludu w oliwę prawdy Słowa Bożego, i to od nich rozpoczyna się budowa domu Bożego. Nikt nie powinien odnosić się lekceważąco do skromnych początków; Zach 4:10, Iza 60:22, bo Bóg buduje swój dom nie siłą, nie mocą, ale duchem swoim; Zach 4:6, Fil 2:13. Również dwie góry ze spiżu spomiędzy których wyjeżdżają rydwany wojenne Boga; Zach 6:1, przedstawiają dwóch mężów posłanych przez Boga w okresie poprzedzającym odbudowę domu Bożego; Eze 40:2,3, ( miedź przedstawia twardych, nieugiętych; Iza 48:4). Działalność dwóch świadków przypada na dni ostateczne, kiedy to Bóg zaczyna czynić wszystko nowe, rozpoczynając od posłania tych świadków. Dalej czytamy w księdze; Obj 11:5, „A jeśli ktoś chciałby im zaszkodzić to ogień wychodzi z ich ust oraz pochłania ich wrogów; więc jeśli ktoś zechciał im zaszkodzić - tak, ten musi zostać zabity.Oznacza to, że nikt nie może w tym okresie zrobić im krzywdy, a jeżeli ktoś by chciał, to prawdami Słowa Bożego szybko zamykają usta swym przeciwnikom; Jer 5:14, Jer 23:29. Prorok Eliasz modlił się, aby Bóg mu odpowiedział zsyłając ogień z nieba; 1 Król 18:36-39, innym razem prosił o ogień z nieba i zagładę jego wrogów; 2 Król 1:10-12. To nie znaczy, że dwaj świadkowie będą niszczyć swoich wrogów ogniem, czy że ześlą ogólnoświatową suszę na świat, tak tu nie pisze i takie interpretacje są błędne, przychodzą podobnie jak Jan Chrzciciel przyszedł w duchu Eliasza, a mimo to Jan nie spuszczał suszy czy ognistej zagłady, Jan utożsamiał się z Eliaszem w sposób duchowy; Łuk 1:16,17. Mają jednak władzę przyrównaną do mocy proroka Eliasza, ponieważ dalej czytamy; Obj 11:6,”Ci mają moc zamknąć niebo, aby deszcz nie zraszał ich dni prorokowania. Mają moc względem wód, by je zamieniać w krew, i ilekroć by chcieli ugodzić ziemię każdym ciosem.” Są oni zestawieni z prorokiem Eliaszem, który zamknął niebo, co oznacza, że przychodzą w duchu proroka Eliasza; 1 Król 17:1, Jak 5:17. A to oznacza że są zapowiedzianym wcześniej Eliaszem i mają określone w związku z tym zadanie, gdyż Eliasz przychodzi przed nadejściem Mesjasza; Łuk 3:4. Gdyby Eliaszowi, czyli dwóm świadkom prorokującym w duchu Eliasza, nie udało się przygotować Panu lud gotowy, może On gdy przyjdzie, porazić ziemię i wydać ją na zagładę; Mala 3:23,24, (4:5,6). Zadaniem świadków jest, pociągnąć ludzi do prawdy, sprawiedliwości i świętości, a działają w trudnych czasach, przypominających te za czasów Eliasza i króla Achaba, wielka susza i głód były odpowiedzią na wielkie bałwochwalstwo i nieprawość jakie się szerzyły pośród ludu Bożego; 1 Król 16:30-33, (BT) Achab, syn Omriego, również postępował źle w oczach Jahwe i stał się gorszym od swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jeroboama, gdyż wziąwszy sobie za żonę Izebel, córkę Etbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i jemu się kłaniał. Ponadto kazał postawić ołtarz Baalowi w świątyni Baala, którą zbudował w Samarii. Achab sporządził też aszerę. Wskutek tego Achab zdziałał jeszcze więcej niż wszyscy królowie, którzy przed nim byli, by obrazić Boga Izraela, Jahwe. „ Achab obarczył odpowiedzialnością Eliasza za to, że jest sprowadzającym klęskę na Izraela, ale Eliasz odpowiedział mu, że to on, Achab swoim bałwochwalstwem i wciąganiem całego ludu w bałwochwalstwo, sprowadził klęskę na Izraela; 1 Król 18:17,18. To Achab wprowadził kult Baala za namową żony Izebel i to te decyzje sprawiły, że Izrael zaczął się szybko staczać w kierunku bałwochwalstwa. To głównie przywódcy, swoim zachowaniem popychają lud w złym kierunku. Dopiero działania Eliasza zahamowały ten proces, kiedy naród był zdezorientowany komu służyć, to Eliasz na górze Karmel zdecydował aby szala przechyliła się na stronę Boga, on przyczynił się do usunięcia bałwochwalstwa a jego ingerencja uratowała naród i państwo; 1 Król 18:17-41. Działanie Boga jest przejawem Jego gniewu, jest wezwaniem do nawrócenia, do odrzucenia fałszywej doktryny; 5 Moj 11:17, 2 Kron 7:13, Amos 4:7. Skutkiem suszy która nadeszła, był wielki głód jaki zapanował w owym czasie; Łuk 4:25. Bóg mówi niejako do bałwochwalców, że skoro czczą innych bogów, to niech ci bogowie dadzą im deszcz i urodzaj; Jer 14:22, „Czy spośród marnych bożków pogańskich jest który deszczu szafarzem? Czyż to niebiosa dają strugi deszczu? Czy to raczej nie Ty, o Jahwe, nasz Boże!? W Tobie więc pokładamy ufność, Ty bowiem sprawiasz to wszystko!”. Bóg jest tym, który daje deszcz, urodzaj i sprawia że wszystko w przyrodzie funkcjonuje normalnie; Ps 65:9,10,(10,11), Mat 5:45. Kiedy w pierwszych wiekach przyszło odstępstwo na chrześcijaństwo, prawdę Bożą powalono i podeptano, zbezczeszczono świątynię Bożą i na tronie zasiadł w niej Antychryst podając się za Boga; 2 Tes 2:3,4. Chrześcijanie znaleźli się w duchowej niewoli, Bóg opuścił sprofanowaną świątynię; Eze 5:11,Eze 8:6, odstępstwo zniszczyło czyste wielbienie a wrogowie podeptali wówczas sanktuarium Boże; Iza 63:18,19, „ Dlaczego wtargnęli niegodziwcy do Twego świętego miejsca, nasi nieprzyjaciele podeptali Twoją świątynię? Jesteśmy tacy, jak gdybyś od wieków nie panował nad nami, jak gdyby Twoje imię nie zostało wezwane nad nami. Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił, przed Tobą zadrżałyby góry!” Dzieje Izraela uprowadzonego do niewoli Babilońskiej, oraz Jerozolimy, są obrazem uprowadzenia chrześcijan do niewoli duchowego Babilonu; Kol 2:17, 1 Kor 10:11. Nie znaczy to jednak, że lud Boży ma na zawsze tam pozostawać, on wychodzi w dniach ostatnich; Obj 18:4, wszyscy którzy czują się ludem Bożym i którzy czują, że to wezwanie jest kierowane do nich, na pewno wyjdą. Z ludzi którzy wychodzą z duchowego Babilonu, Bóg znowu wybuduje swój lud, Nową Jerozolimę, nową świątynię; Eze 37:27, Zach 2:5-9. Odbudowa świątyni jest konieczna, aby Bóg mógł być obecny pośród ludu swego; Obj 21:3, to Nowa Jerozolima jest odbudowanym przybytkiem Dawida; Dzie 15:15-17. Bóg buduje nową świątynię, bo nie przychodzi by zasiadać w świątyni w której zasiada Antychryst. Ludzie którzy czują się ludem Bożym, muszą wyjść ze świątyni Antychrysta i iść do Nowej Jerozolimy. Bóg nie będzie przeganiał Antychrysta z jego świątyni w której odbiera on cześć i chwałę już prawie dwa tysiące lat: 2 Kor 6:16-18. Każdy kto rozumie to proste przesłanie, uczyni to na pewno. Będzie prawdziwy przybytek zbudowany przez Pana, a nie przez ludzi; Hebr 8:2, Hebr 10:19. Oto po wielu stuleciach rządów Antychrysta nad światem, Bóg posyła dwóch świadków aby prorokowali przeciwko Antychrystowi, żeby potępili bałwochwalstwo dzisiejszego chrześcijańskiego świata, który mieni się być ludem Bożym, a nawet dziećmi Boga. Dzisiejsze bałwochwalstwo wcale nie jest mniejsze, a wręcz znacznie przewyższa bałwochwalstwo z czasów Achaba, a plagi które są zapowiadane, są oznaką sądu Bożego; Eze 18:30-32. Dziś gromady wyznawców nauk Platona, nazywa siebie chrześcijanami, a ich nauczyciele wysyłają ich po śmierci w zaświaty jak gdyby byli duchami czy duszami nieśmiertelnymi. Ludzie modlą się do gipsowych figurek albo do obrazów; Iza 45:20, Iza 46:5-7, Hab 2:18,19. Kościoły ich, wyglądają jak muzea, pełne starych, średniowiecznych malowideł i rzeźb; Ps 115:4-8, Ps 135:15-18. Nie modlą się do Boga Ojca, jak nauczał Jezus; Mat 6:9-13, Łuk 11:2-4, ale do Najświętszej Panienki albo do wszystkich świętych. Czczą przeróżne wyobrażenia, a nie Boga Biblii, Boga Jahwe. Wyznawcy tkz. trynitaryzmu, uważają że bogów jest trzech, ale nie ma trzech, tylko jest jeden, ale nie ma jednego, tylko jest trzech. Co za nadzwyczajna matematyka, ile w tym logiki, co za umysły! Utrzymują się dziś kulty starodawnego pogaństwa takie jak święcenie jajek i pokarmów, strojenie choinki, czy wiara w świętego Mikołaja którym wabi się dzieci do bałwochwalstwa. Duchowe przewodnictwo Antychrysta doprowadziło świat do bałwochwalstwa na skalę kosmiczną. Niektórzy nie szukają zbawienia u Chrystusa, tylko u któregoś z synów Ketury; 1 Moj 25:1,2, jak gdyby Bóg posłał więcej zbawicieli niż jednego; Dzie 4:12, Jan 14:6, Iza 53:11. Oto Jezus w którego tak wierzą, przyjdzie ochrzcić ich ogniem; Łuk 3:16,17. Dwaj świadkowie mają w tej sytuacji trudne zadanie aby poruszyć serca ludzi, którym żyjąc w erze internetu wydaje się, że już wszystko wiedzą. Jednak świadkowie ci otrzymują władzę nad wodami aby je obrócić w krew, to również ma znaczenie symboliczne, a znaczy że mają władzę te wody, (czyli nauki różnych systemów religijnych), obrócić w krew, sprawić aby stały się nieprzydatne i bezwartościowe, a nawet ohydne; 2 Moj 7:18,24. Mają moc przy pomocy Słowa Bożego wykazać, że wody które piją narody, są bezwartościowe i nie pochodzą od Boga Biblii; Jer 2:13. Słowa mówiące, że;mogą porazić ziemię wszelkimi plagami ilekroć zechcą,” świadczą o zestawieniu ich z Mojżeszem i Aaronem którzy mieli taką moc, i wyprowadzili lud Boży z Egiptu. A to oznacza, że dwaj świadkowie będą inicjatorami wyjścia ludu Bożego z dzisiejszego Egiptu religijnego, zniewalającego swym bałwochwalstwem lud Boży; Obj 11:8, Iza 19:1. Oni jako pierwsi w czasach końca, podchodzą do góry Syjon i do miasta Boga żywego, Jerozolimy niebiańskiej; Hebr 12:22,23, będą inicjatorami założenia grupy pierwocin ludu Bożego, do której przychodzi nasz Pan; Obj 14:1,4. Ci przygotowani przez Boga dwaj świadkowie, mają moc przez trzy i pół roku, zadawać męczarnie, dręczyć ludzi, demaskując fałsz i obłudę ich wierzeń; Obj 11:10. Dręczenie i męczarnie jakie zadają mieszkającym na ziemi, dotyczą dziedziny ludzkich wierzeń, ponieważ ludzie czytając prawdę, zdają sobie sprawę z braku podstaw biblijnych dla ich dotychczasowych wierzeń. To rujnacja dla ich dotychczasowych przekonań religijnych. Udręka i męczarnie spotykają wielu, kiedy jest wykazywane, że ich wierzenia i nauki są niebiblijne; Dzie 19:26, Dzie 17:29. Zadaniem świadków jest, aby w czasach ostatecznych, pobudzić drzemiących duchowo ludzi, zbudzić ich, sprawić aby zdali sobie sprawę z rychłego przybycia Pana i przygotować ich do przyjęcia Go; Efe 5:14, Łuk 21:36, Obj 3:3. Nie wszyscy pójdą na świętą górę Jahwe, do tego co nowe, ponieważ Bóg dokona przycięcia, skrócenia tak, że tylko nieliczni docenią to, co czyni dla nich Bóg czyniąc wszystko nowe, i ci przyjdą na Syjon, do Nowej Jerozolimy; Iza 10:22,23, Rzym 9:27,28(Gd). Bóg Jahwe przycina, ponieważ nie czyni dwóch świętych miast, nie czyni trzech, pięciu, dziesięciu czy stu, czy dla każdej denominacji osobne święte miasto Nową Jerozolimę. Buduje jedno święte miasto Nową Jerozolimę i każdy musi do niej pójść, do tej jednej; Obj 22:14. A więc każdy musi wyjść z Babilonu, który przedstawia różnorodne systemy religijne, oparte na bałwochwalstwie i oszustwie, trzymające lud Boży w niewoli przy pomocy swych dziwacznych ideologii. Po okresie trzech i pół roku prorokowania przez dwóch świadków, ludzie zaczną przychodzić do domu Bożego, do świątyni Bożej, ponieważ zamysłem Boga jest aby Jego dom, był domem modlitwy dla wszystkich narodów; Iza 56:7. Dzieło jakiego podejmują się dwaj świadkowie, to przygotowanie drogi do powrotu ludzi wiary do Nowej Jerozolimy i do odbudowy świątyni; Iza 40:3. Tak rozpocznie się budowa nowego nieba i nowej ziemi, które będą nowym początkiem dla człowieka, który został zaprzepaszczony przez Adama i Ewę, będzie to nowy Raj; Obj 2:7, Jer 3:14. Baranek który przychodzi na Syjon pełen śpiewających nową radosną pieśń prawdy; Obj 14:1-3, Ezdr 6:16, poprowadzi lud Boży do źródeł wód życia; Obj 7:17. A więc każdy, kto chce pić wody życia, też musi przyjść na Syjon, do tego co nowe, do Nowej Jerozolimy; Obj 22:1. A każdy kto przyjdzie, kto jest spragniony, otrzyma darmo ze źródła wody życia, odziedziczy królestwo Boże i stanie się synem Boga; Obj 21:6,7, „I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, Początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo pić ze źródła wody życia. Zwycięzca to odziedziczy i będę mu Bogiem, a on Mi będzie synem.”

Dwaj roztropni. Już prorok Daniel mówi, że w okresie wielkiego ucisku, Dan 12:1,3, będą ludzie wnikliwi, którzy będą prowadzić wielu do prawości i jaśnieć będą jak blask przestworza. Można z tego wyciągnąć wnioski, że tacy wnikliwi ludzie pojawią się już nieco wcześniej, jeszcze przed wielkim uciskiem, w czasach ostatecznych zabiorą się do wnikliwego badania słów Biblii, tego co opieczętowane od wieków; Iza 8:16,17, Dan 12:4,9. Pismo Święte podaje nam, że to w czasie ostatecznym ma być objawione wybawienie dla ludu Bożego; 1 Pio 1:5, Ps 102:13,14,(14,15). Dalej prorok Daniel otrzymuje drugą wizję w której widzi dwóch rozumnych,( wnikliwych świadków), którzy stali nad brzegiem rzeki żywej prawdy Bożej; Dan 12:5, „Ja, Daniel, ujrzałem: Oto stało dwóch innych [mężów]: jeden na brzegu rzeki z tej strony, drugi zaś na brzegu rzeki z tamtej strony.” Możemy się domyślić, że nie na darmo dano im stanąć nad rzeką wód prawdy, lecz że czerpią z niej obficie i przekazują drugim. Niektórzy twierdzą, że Daniel ujrzał rzeTygrys w Babilonii, ale gdyby tak było, to co robiłby tam Chrystus stojący w górze rzeki, bo mąż odziany w lnianą szatę przedstawia Chrystusa; Dan 12:6, „[Jeden] zapytał męża odzianego w szaty lniane, który znajdował się nad wodami rzeki: Kiedy będzie koniec tych zdumiewających rzeczy?” Mężem odzianym w szaty lniane jest Chrystus a wody te, wypływają od tronu Boga i Baranka; Dan 10:5, Obj 1:13, Obj 22:1-3. Tron Boga i Baranka jest w mieście świętym skąd wypływa rzeka wody, a oto ci dwaj jako pierwsi zostali postawieni nad rzeką, co oznacza że wchodzą do świątyni Boga, do swiętego miasta; Eze 47:1, Joel 3:18. Tylko ci którzy czerpią z udostępnionych im wód prawdy, mogą być świętym miastem Boga z którego wypływa rzeka wody życia; Ps 36:8, Ps 46:4. To Jezus przedstawiony jest tu jako dysponent wód rzeki, i jako ten, który zna przyszłe wydarzenia. Pytanie brzmiało „Jak długo jeszcze do końca tych zdumiewających rzeczy?” Chrystus przysiągł mu na życie Wiekuistego, mówiąc że potrwa to trzy i pół czasu, czyli trzy i pół roku; Dan 12:7,(UBG) „I usłyszałem tego męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki. Podniósł swoją prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na Żyjącego na wieki, że będzie to na czas, czasy i połowę czasu. I gdy doszczętnie rozproszy siłę świętego ludu, wtedy to się wszystko wypełni.” Informuje pytającego, że do czasu, aż się załamie moc ludu świętego, a wówczas wszystko się spełni. Od czego ma ulec złamaniu moc ludu świętego? Nie czytamy tu o żadnym prześladowcy który miałby ich łamać, lecz czytamy o wypływającej od tronu Boga i Baranka rzeki wód prawdy, które będą kruszyć moc ludu przebywającego jeszcze w niewoli. Niektóre przekłady Biblii oddają to tak, jak gdyby to mąż odziany w lnianą szatę kruszył moc tego ludu. Lud Boży który przebywa w różnych organizacjach religijnych, ludzie wiary poszukujący Boga i prawdy, prawi i sprawiedliwi którzy wzdychają i jęczą nad wszystkimi obrzydliwościami popełnianymi pośród niego, potrzebują kruszenia, ponieważ są przyzwyczajeni do swoich organizacyjnych ideologii powtarzanych co tydzień na zebraniach, mimo że znaczna ich część to kłamstwa i urojenia; Eze 9:4, Obj 7:2,3. Nie uważają swoich organizacji za coś, co trzeba będzie opuścić, zażywają bezpieczeństwa i pokoju; Zach 1:11, (UBG)„I odpowiedzieli Aniołowi PANA stojącemu wśród mirtów: Obeszliśmy ziemię, a oto cała ziemia żyje bezpiecznie i zażywa pokoju.” Oto jedzą, piją, bawią się i nie widzą potrzeby zmieniać cokolwiek, mimo że Bóg wzywa; Zach 2:6,(10), Iza 52:11. Oto więc Chrystus przysięga na Boga Żyjącego na wieki, że nie potrwa to dłużej, niż wyznaczony czas, a po trzech i pół roku działalności dwóch rozumnych, zostanie skruszona moc ludu świętego; Hebr 4:12. Aby ich pobudzić do myślenia, do przyjęcia prawdy, znaku na swe czoło, trzeba przywalić młotem Słowa Bożego w ten mur; Jer 23:29, „Czyż słowo moje nie jest jak ogień trawiący - głosi Jahwe - i jak młot, który kruszy skałę?” Wówczas wszystko zacznie się wypełniać, a to oznacza że lud święty zacznie wychodzić z Babilonu; Iza 13:1-3,(UBG)Brzemię Babilonu, które widział Izajasz, syn Amosa. Na wysokiej górze wznieście sztandar, podnieście na nich głos, machajcie ręką, aby weszli w bramy książąt. Ja nakazałem swoim poświęconym, wezwałem też swoich mocarzy do okazywania mojego gniewu, tych, którzy radują się z mojego majestatu.” Prorok Izajasz mówi „na wysokiej górze,” niektóre przekłady mówią,”na łysej górze,” lub „na nagim wzgórzu, co oznacza, że na górze Syjon nie ma nikogo; Lam 5:18. Babilon i Antychryst zabrali wszystko, odstępstwo uprowadziło do niewoli wszystkich, córa Syjonu została pojmana; Iza 52:2,8, ale Jahwe pocieszy Syjon, odbuduje mury Jerozolimy; Ps 51:18,(20). A oto Bóg wzywa swoich mocarzy, którzy mają okazać Jego gniew, którzy z zajętego przez nich Syjonu, obwieszczają wypowiedzi Jahwe przeciwko Babilonowi, przeciw Sodomie i Egiptowi; Obj 11:8, Zach 2:7,(11). W innym miejscu prorok Izajasz mówi, że Jahwe dał kogoś, kto zdepcze władców religijnych jak garncarz depcze glinę, i daje Jeruzalem zwiastuna dobrej nowiny; Iza 41:25-27, „ Wzbudziłem na północy męża i przybył, na wschodzie słońca kogoś, kto wzywa mojego imienia; zdeptał władców na błoto tak, jak garncarz ugniata glinę. Kto zwiastował to od początku, tak iż wiedzieliśmy i dawno przedtem, tak iż mówiliśmy: Ma słuszność? Lecz nie było nikogo, kto by to zwiastował, i nikt tego nie zapowiadał, i nikt nie słyszał waszych słów. Ja jestem pierwszy, który to Syjonowi powiedział: Oto oni! I dałem Jeruzalem zwiastuna dobrej wieści. Oto dziś jest dobra nowina dla Syjonu, oto dobra nowina dla Jerozolimy, będzie odbudowana jako Nowa Jerozolima; Obj 21:2, Iza 51:3. Prorok Daniel na tamte czasy nie rozumiał tego co ujrzał w wizjach, ponieważ miało to być opieczętowane aż do czasów końca; Dan 12:8,9. Kiedy Bóg daje zrozumienie tych słów, oznacza to, że oto rozpoczęły się czasy końca i to w tym czasie wielu się wybieli i oczyści, czyli że oczyszczą się z fałszywych nauk, porzucą je, zostawią; 2 Kor 7:1, Ezdr 6:21, a przylgną do nauk zgodnych ze Słowem Bożym; „Dan 12:10, „Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją.”

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin