CIENIE 144000

Zarządzanie w królestwie Króla Dawida jak i Salomona, czy innych Królów Izraela, jest pewnym obrazem dla zbliżającej się przyszłości, czyli dla nadchodzącego Królestwa Boga i Jego Baranka, Jezusa Chrystusa Kol 2:17, Heb 8:5. Przyjrzyjmy się tym cieniom, a to pomoże nam lepiej zrozumieć struktury zarządzania i sposób wielbienia Boga Jahwe w nadchodzących czasach, i po wtórym przyjściu Pana Jezusa.

Podział kapłanów

Z 1 Kron 24:1-3 dowiadujemy się, że synowie Aarona, kapłani, byli podzieleni na oddziały,[zmiany]. Zarządzenia te istniały od czasów Mojżesza i Aarona, a więc służba najpierw w namiocie spotkania a potem w świątyni, odbywała się według tych rozporządzeń o oddziałach, jednak trzeba było je co jakiś czas uaktualniać, robić reorganizację według aktualnych możliwości i potrzeb. Opisy tych reorganizacji mamy w księgach Kronik, Królewskich i u Ezdrasza, dowiadujemy się tu istotnych faktów, chociażby tych, że wyboru dokonywał Król Dawid osobiście razem z kapłanem Cadokiem. Nikt nie mógł wybrać sam siebie do określonej służby, czy to w Domu Bożym czy to do usługiwania Królowi. Jako że dwaj synowie Aarona zginęli, podział na przewodników oddziałów był na pozostałych dwóch, czyli na Eleazara i Itamara. Wybrano od Eleazera szesnastu, a od Itamara ośmiu, razem dwudziestu czterech naczelników oddziałów kapłańskich, usługujących w domu Bożym, jako przełożonych świętego miejsca 1Kron 24:4. W 1 Kron 24:5 [Poz] czytamy o tym, jaką rolę mieli spełniać ci naczelnicy,“Tak jedni jak i drudzy zostali wybrani przez losowanie, aby przełożonymi Świątyni i książętami przed Bogiem byli zarówno potomkowie Eleazara jak i potomkowie Itamara.W 1 Kron 24:6-19 czytamy o tym, jak wybrano 24 naczelników, a werset 10 mówi o ósmym zastępie Abiasza, o którym czytamy w Łuk 1:5, a do którego należał Zachariasz, ojciec świętego Jana Chrzciciela. Oddziałów takich, [zmian], było 24, i każdy przystępował do składania ofiar w domu Bożym na zmianę, każda zmiana składała stosowne ofiary i wysławianie dla Boga Jahwe. Podobnie reorganizował służbę w domu Bożym Ezechiasz, po oczyszczeniu Izraela z bałwochwalstwa 2 Kron 31:2. Również po powrocie z niewoli Babilońskiej i po odbudowaniu Domu Bożego, także przystąpiono do odtworzenia służby według dawnego, zorganizowania w oddziałach i zmianach Ezdr 6:15,18. W sposób podobny zorganizowani byli kapłani jak i Lewici. Arcykapłan w świątyni Jerozolimskiej obrazuje samego Jezusa Chrystusa, jako większego arcykapłana Hebr 5:4,5. Dwa naramienniki arcykapłana, kamienie onyksowe, to dwaj synowie Aarona, Eleazar i Itamar oraz podział kapłanów na dwie grupy pod ich nadzorem 2Moj 28:9-12, 4 Moj 3:32, Mat 20:21. Natomiast 12 kamieni na napierśniku arcykapłana, to 12 naczelników, książąt całego Izraela, oraz fundament muru nowego miasta, napierśnik to napierśnik sądu, przedstawia 12 sędziów 2 Moj 28:15-21,29,30, Łuk 22:30. Natomiast 24 kapłanów przedstawia 24 starszych Obj 4:4, a 12 kamieni napierśnika nadzór nad Lewitami usługującymi w Domu Bożym. Dlaczego takie zorganizowanie służby w Domu Bożym było konieczne? Jest ono obrazem przyjścia Boga Jahwe do swej świątyni, a razem z nim Baranka, Jezusa Chrystusa i zorganizowania ludu Bożego.Tak jak wtedy chwała Jahwe napełniła ten Dom, kiedy wszyscy wysławiali Boga w sposób zorganizowany i uporządkowany, śpiewem i muzyką 2 Kron 5:11-13, 4 Moj 9:3b, 1 Kor 14:40, tak i podczas wtórego przyjścia, chwała Boża napełni duchowy Dom Boży, Nową Jerozolimę Eze 10:3,4.

Podział Lewitów

Wszyscy lewici mieli przewodzić w wielbieniu Boga całemu ludowi na dziedzińcach Domu Bożego Ps 96:8, Ps 116:19, aby czynili to sprawnie, dobre zorganizowanie było niezbędne 2 Kron 23:4,5. Lewici obrazują klasę usługujących w Domu Bożym. Król Dawid dokonał policzenia wszystkich synów Lewiego, i dokonał podziału ich do różnych oddziałów służby w Domu Bożym, przydzielił ich do nadzorowania prac, na urzędników, odźwiernych, muzyków i śpiewaków wysławiających Boga Jahwe w świątyni 1 Kron 23:1-5. Wszyscy zostali wyznaczeni do służby oddziałami synom Lewiego, Gerszonowi, Kehatowi i Meraremu, osobiście przez Dawida 1 Kron 23:6, Ps 65:4[Lub]. Każdy usługiwał w takiej grupie do jakiej go przydzielono. Król Dawid oddzielił muzyków do służby w świątyni, zorganizował cały zespół muzyków i śpiewaków 1Kron 15:16, 1 Kron 6:31. Wszyscy mieli wyznaczone miejsca gdzie mieli stać, osobno muzycy i osobno śpiewacy 2 Kron 35:15. Muzycy byli zorganizowani w 24 oddziały po 12 śpiewaków i muzyków, liczba ich to 288, 1 Kron 25:6,7. Cały opis wyboru oddziałów mamy w 1 Kron 25:9-31, a opis wyboru naczelników 1 Kron 25:1-5, wybrano 4 naczelników z rodu Asafa, 6 z rodu Jedutuna i 14 z rodu Hemana, razem 24 naczelników Lewickich. Również Król Salomon dokonuje reorganizacji i dostosowuje usługiwanie do potrzeb i możliwości, ustanawia oddziały kapłanów i Lewitów na ich stanowiskach, na dziedzińcach Domu Bożego by wysławiali i usługiwali 2 Kron 8:14. Podobnie w czasach późniejszych, po powrocie z niewoli Babilońskiej i odbudowaniu świątyni, także dokonano podobnego podziału kapłanów i Lewitów na oddziały do usługiwania Ezdr 3:10,11, Neh 12:45,46. W 1 Kron 9:22-27 czytamy o wyborach na odźwiernych, ludzi zaufanych którzy pilnowali bram domu Bożego 2Kron 23:19. Do Domu Jahwe nie miał prawa wejść nikt nieczysty. Nad odźwiernymi byli ustanowieni naczelnicy, którzy doglądali ich i mieli pieczę nad jadalniami oraz skarbcami 1 Kron 26:20. Odźwierni stróżowali nocą, a co rano otwierali bramy. Byli oni wybrani z Korachitów i byli zorganizowani w oddziały do poszczególnych bram 1 Kron 26:1-19, 2 Kron 8:14. Są oni obrazem usługujących przy wejściach do Domu Bożego Nowej Jerozolimy Obj 22:14.

Oddziały w służbie dla Króla

W służbie dla Króla zorganizowano oddziały w liczbie 12 po 24 000, w sumie 288 000, połowa tego to 144 000, z czego możemy wnioskować, że 144 000 z Obj 14:1 to podobne zorganizowanie ludu Bożego do usługiwania Królowi Jezusowi Chrystusowi 1 Kron 27:1-15. Nad skarbami i dobrami Króla Dawida, było postawionych 12 zwierzchników, którzy też mieli swoje oddziały ludzi i doglądali różnych dóbr króla Dawida 1 Kron 27:25,31. Również Król Salomon miał 12 pełnomocników, prefektów, i oni zaopatrywali Króla we wszystko czego tylko Król i cały jego dom potrzebował. Nad wszystkimi pełnomocnikami był postawiony jeden zwierzchnik, który nimi zarządzał 1 Król 4:7-19. Mieli oni ludzi i dbali o potrzeby Władcy Łuk 22:30.

Zorganizowana służba w Domu Bożym.

Dawid w obrazie przedstawia Jezusa, a przełożeni grup usługujących, przedstawiają 24 starszych Obj 4:4, i oni razem wybierają do służby duchowych Lewitów aby usługiwali i pełnili świętą służbę w Domu Boga Jahwe 1 Kron 25:1,6,7. Wszyscy śpiewacy i muzycy mieli być mistrzami, a było ich 288, było więc 24 grupy po 12 śpiewaków, połowa to 144, podobną liczbę wymienia Obj 21:17, i mówi o murze miasta, gdy anioł pokazuje Janowi Oblubienicę, małżonkę Baranka jako święte miasto, Nową Jerozolimę Obj 21:9,10. Mur o wysokości 144 łokci, ma ochraniać Nową Jerozolimę, widzimy tu podobne zorganizowanie do usługiwania w grupie muru. Kto wybierze zarządzających i usługujących w Królestwie Bożym? Wybierał ich będzie większy Król Dawid, czyli Król Jezus osobiście, Mat 25:19-23, Łuk 19:17-19. Wybiera sam Pan spośród wypróbowanych, pokornych ludzi, którzy poszli śladami Jezusa Chrystusa Łuk 14:8-10, Obj 3:7. Każdy kto pragnie takiego zaszczytu, musi zwyciężać świat, wszelkie pokusy i namiętności, nie może być słaby, ponieważ zarządzający otrzymają władzę nad oddziałami usługującymi w domu Bożym Obj 3:12,21, Iza 56:5, Obj 2:26. Mogą przewodzić wysławianiem Boga muzyką, śpiewem, nauczaniem lub innymi przywilejami służby. Nadzór nad murem ochraniającym Nową Jerozolimę, będą mieli apostołowie których jest 12, a mają być fundamentem tego muru Efe 2:20, Obj 21:14. Mur będzie otaczał święte miasto które układa się w formę sześcianu Obj 21:16, w sześcianie jest sześć płaszczyzn i 12 rantów muru, po 12 000 stadiów= 144 000 stadia. Przedstawia to zorganizowanie do usługiwania i ochrony Nowej Jerozolimy. System sprawowania przewodnictwa i usługiwania w Domu Bożym będzie podobny jak za czasów Króla Dawida. Wszyscy oni będą usługiwać różnymi swymi umiejętnościami w Domu Bożym. To co w czasach królów Izraela było cieniem Kol 2:17, Hebr 8:5, czyli zorganizowanie do usługiwania w Domu Bożym, na pewno nie będzie dokładnie przypominać sprawowania zarządzania w Królestwie Bożym, rzeczywistość jest zawsze doskonalsza od cieni, ale te cienie w przybliżeniu pomagają nam unaocznić sobie ten okres. Możemy ufać, że tak będzie, ponieważ Jan wyjawia nam, że podane w księdze Objawienia wiadomości, dotyczą dnia Pańskiego, czyli wtórego przyjścia Pana Jezusa w chwale Królestwa swego Obj 1:1,10. Jan wszystko to zapisał dla naszego pouczenia abyśmy mogli się zorientować chociaż pobieżnie, jak będzie sprawowana władza Wielkiego Króla Jezusa Chrystusa w królestwie Jego Ojca. Praktycznie wszystko co dotyczyło służby w Domu Bożym, czy Królowi, było zorganizowane w systemie dwunastkowym, w oddziały z 12 zwierzchnikami lub z 24 zwierzchnikami i oddziałami, całe to zorganizowanie jest obrazem na zarządzanie Króla Jezusa Chrystusa ludem Bożym, a także zarządzanie usługującymi w Domu Bożym. Liczba 12 przez wieki odgrywała kluczową rolę, czytamy więc o 12 synach Jakuba, 12 pokoleniach Izraela, 12 chlebach pokładnych,12 apostołach, czytamy o 12 bramach nowego miasta, 12 aniołach, 12 perłach, 12 gwiazdach, drzewie życia wydającym 12 rodzajów owocu itd. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu jajka, guziki i wiele innych rzeczy sprzedawano na tuziny, dziś wszystko zdominował system dziesiątkowy, ale w czasach królów Izraela, liczba 12 odgrywała bardzo ważną rolę, liczba ta przedstawia porządek Boży, doskonały. Od czasu wtórego przyjścia Pana Jezusa, liczba 12, będzie odgrywać duże znaczenie, ponieważ w tym dwunastkowym systemie będzie całe zorganizowanie ludu Bożego, ma on być zorganizowany w 12 plemion Obj 21:12, w 144 000 sług Boga popieczętowanych i pierwocin, a to jest 12x12 000, Obj 7:3,Obj14:4. Również klasa usługująca w Domu Bożym, przedstawiona w Biblii jako klasa duchowych Lewitów, klasa muru, mądrych dziewic czy czuwających odźwiernych, także będzie w tym systemie zorganizowana, dlatego tylko niektóre liczby można rozumieć literalnie, a pozostałe należy rozumieć jako zorganizowanie ludu Bożego w celu zachowania porządku, ku Bożemu upodobaniu 1 Kor 14:33,40, Kol 2:5.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin