24 STARSZYCH

Kim jest 24 starszych opisanych w księdze Obj 4:4,10 i innych wersetach mówiących na ten temat? Aby sobie odpowiedzieć na to pytanie, musimy sięgnąć do obrazów zawartych w księgach Kronik, Królewskich i innych Kol 2:17. Czytając te księgi, dowiadujemy się, że zarówno kapłani jak i Lewici, byli zorganizowani do służby w Domu Bożym w oddziały, albo zmiany 2 Kron 8:14, 2 Kron 5:11. Składanie ofiar, całopalenia, wysławianie Boga, odbywały się na zmianę, a zmiany następowały po sobie, jeden oddział przystępował do składania ofiar, służby i kadzenia, po poprzednim 2Kron 31:2, 2Kron 35:4,10.

Podział- Król Dawid i kapłan Cadok przystąpili do podzielenia kapłanów na oddziały 1 Kron 24:3. Spośród potomków Aarona, kapłanów Eleazara i Itamara wybrano naczelników, spośród synów Eleazara wybrano 16 jako że był liczniejszy, a spośród synów Itamara 8, razem 24, 1 Kron 24:4. Oni byli przełożonymi w świątyni i książętami, naczelnikami przed Bogiem.“ Wybrano ich za pośrednictwem losów na równi jednych jak i drugich, żeby książęta świątyni, książęta Boży, byli z synów Eleazara i z synów Itamara“ 1 Kron 24:5 [BT]. Opis wyboru 24 starszych, kapłanów, książąt mamy w 1 Kron 24:7-18. Oni byli przełożonymi i naczelnikami w świątyni i tam pełnili służbę i nadzór, 1 Kron 24:1,19. Pozostali kapłani byli podzieleni na 24 oddziały, grupy, każda pod przewodnictwem jednego naczelnika, a zmiany te, zmieniały się przy ołtarzu co tydzień. Każdego dnia losowano spośród kapłanów w grupie, kto ma tego dnia składać ofiarę kadzielną. Ofiara polegała na odnowieniu ognia, uzupełnieniu oliwy i knotów w lampach, oraz na sypaniu kadzidła na rozżarzone węgle drzewne na ołtarzu kadzielnym. Po powrocie z niewoli Babilońskiej, po odbudowaniu świątyni, przystąpiono do składania ofiar dla Boga Jahwe, wówczas na nowo porozdzielano kapłanów i Lewitów na grupy, oddziały, zmiany Ezdr 6:15-18. Kiedy Zachariaszowi przypadło składać ofiarę w świątyni, należał on do oddziału Abiasza, 8 zmiany 1 Kron 24:10, Łuk 1:5,8,9. Widzimy więc, że setki lat później, ten podział wciąż był aktualny.

Obraz tego podziału - Patrząc na obrazy które otrzymujemy z ksiąg Kronik, Królewskich i Ezdrasza, dowiedzieliśmy się, że 24 starszych, to osoby wybrane spośród kapłanów na przełożonych świątyni, na książąt i naczelników grup, oddziałów, które według ustalonej kolejności zajmowały się składaniem ofiar, kadzidła i świętą służbą w Domu Bożym. Ten podział przetrwał począwszy od czasów Aarona, który rozdzielał zadania swoim synom, aż do czasów Zachariasza i Jezusa Łuk 1:5,9. Dowiedzieliśmy się, że 24 starszych, jest obrazem na nadzorców i przełożonych świątyni Heb 8:5, książąt i naczelników duchowego Domu Bożego, którego głową i arcykapłanem jest Jezus Chrystus Hebr 3:6, Hebr 5:5. Tak jak tamci 24 starszych, współpracowali z arcykapłanem w obrazie Domu Bożego, tak i ci powołani do tej funkcji, będą współpracować z arcykapłanem Jezusem Chrystusem. Przyjrzyjmy się doniosłej roli 24 starszych. W Obj 4:10 czytamy, że 24 starszych upada przed Zasiadającym na tronie, oraz rzuca przed tron swoje korony. Oddają Bogu cześć i chwałę wykazując, że ich życie, uzależnione jest od Boga, i tylko z woli Boga mogą oni w te złote korony być przyodziani, gdyż korony oznaczają doskonałe, nieśmiertelne życie Obj 2:10, Jak 1:12. Ale korony są również symbolem godności i chwały 1Pi 5:4, więc rzucanie koron może oznaczać, poddanie swych urzędów woli Boga. Biblia daje nam wiele wiadomości na temat 24 starszych, jeden ze starszych pociesza apostoła Jana który w wizji znalazł się w dniu Pańskim Obj 1:10 i teraz martwi się że nie ma kto otworzyć zwoju opieczętowanego siedmioma pieczęciami Obj 5:1,5. Tylko Chrystus może otworzyć Boży zwój i może przekazać ludzkości dziedzictwo Boże, wypełnić Boże wyroki i nam je objaśnić. Następnie w wizji, Jan widzi pośród tronu i czterech żywych stworzeń i pośród starszych, Baranka jak gdyby zabitego Obj 5:6, wszędzie 24 starszych ukazanych jest obok tronu Boga i Baranka, co świadczy o ich wyjątkowej pozycji, to oni najprawdopodobniej stanowią klasę przyjaciół Pana Jezusa Mat 9:15, Jan 3:29. Baranek jest jakby zabity, bo poniósł wprawdzie śmierć, lecz zmartwychwstał i teraz żyje i ma przyjść w chwale, wówczas użyje swoje siedem rogów, które przedstawiają jego pełnię mocy potrzebnej do zrealizowania zamysłu Bożego, oraz użyje siedem oczu, które przedstawiają pełnię ducha świętego, wiedzy i mądrości i dalekowzroczności. Następnie czytamy w Obj 5:7-11, że starsi okazali wielką radość z tego powodu, że Baranek może otworzyć zwój, i wysławiali Boga, upadli i oddali Mu cześć Obj 5:14. Również w Obj 7:11,13,14 czytamy o tych 24 starszych i o tym, że interesują się oni wielką rzeszą, która wychodzi z wielkiego ucisku i przychodzi do Domu Bożego, do świątyni Bożej, aby pełnić dla Boga świętą służbę Obj 7:15. W Domu Bożym, wielka rzesza, jako święte kapłaństwo, będzie składała Jahwe Bogu duchowe ofiary, godne przyjęcia Rzym 12:1, 1Pi 2:5. W Obj 14:3 czytamy, że 144 000, śpiewa jakby nową pieśń przed tronem, przed czterema żywymi stworzeniami i starszymi, a więc starsi owi, nadzorują ów śpiew i poprawność wielbienia Boga przez 144 000, według prawdy ostatecznej Słowa Bożego, która wcześniej była zapieczętowana Obj 5:1,5, Dan 12:4, Ps 43:3,4. Natomiast w Obj 19:4 czytamy o tym, jak 24 starszych upada i oddaje cześć Bogu zasiadającemu na tronie, za wykonanie wyroku na wielkiej nierządnicy, która swą rozpustą kaziła ziemię. Starsi ci, to klasa ludzi zasiadających na tronach Obj 4:4, Obj 11:16. Trony symbolizują tu wielką władzę, najważniejszych nadzorców i książąt ludu Bożego, Jer 17:25, Jer 22:4, Hiob 36:7. Również apostołom Jezus obiecał że zasiądą na 12 tronach Mat 19:28, Łuk 22:30, „ abyście w królestwie moim jedli i pili przy moim stole oraz żebyście zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela.“ Trony są tu symbolem władzy nadzorczej i sądowniczej. Również z ewangelii Mat 20:21-23 wynika, że uczniowie Jezusa, jego apostołowie, których sam wybrał, będą też wybrani aby zasiadać po jego prawicy i po lewicy, możliwe że wśród 24 starszych, chociaż możliwe też jest że 12 apostołów, będzie się zajmować innego rodzaju sprawami niż 24 starszych, wybór ten jest uzależniony od samego Boga Jahwe, Stwórcy Świata Mat 20:23, Mar 10:40. Nawet Jezus nie chciał decydować o tak ważnych przywilejach. Również księga Obj 20:4 potwierdza to, że trony oznaczają wielką władzę;“ I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi.“ Kiedy tylko Chrystus przyjdzie w Chwale królestwa swego, wszystkie te słowa zaczną się wypełniać Iza 24:23. Oto Jahwe zostanie Królem przed starszymi wyniesionymi do chwały, i ci którzy zwyciężą, czyli aż do końca okażą wierność Bogu i Barankowi, naśladując uczynki Jezusa, na pewno zostaną wyróżnieni Obj 3:21, Obj 2:26,27. Nawet ludzie prości i mali, zostaną wysoko wyniesieni Ps 113:7,8.“Podnosi z prochu nędznego i ze śmietnika podnosi ubogiego, by go posadzić razem z książętami, z książętami jego ludu.“ A 1 Sam 2:8 mówi;“ podnosi z prochu słabego, z błota dźwiga nędzarza, by posadzić [go] między książętami, i obdarzyć go tronem chwały. Do Jahwe bowiem [należą] uciśnieni ziemi, i na nich osadził On świat.“ Ludem Bożym nie będą przewodzić ludzie uczeni i wykształceni, ale zdrowi moralnie 1 Kor 1:19,26,27. Skoro tronów ma być 24, i starszych na nich ma zasiadać 24, a apostołów jest 12, to należy postawić pytanie, kto jeszcze zasiądzie na pozostałych 12 tronach? Z listu do Efe 2:20 wynika, że zbór Boży zbudowany jest na fundamencie apostołów 12, i proroków 12 =24. Możliwe jest że 24 starszych i przełożonych nad Domem Bożym, to będzie 12 apostołów i 12 proroków, ale możliwości jest kilka, a Biblia nie wyjawia jednoznacznie kto będzie zasiadał na tych tronach. Pewne jest natomiast to, że Królem zasiadającym na tronie i głową nad zborem Bożym będzie Jezus Chrystus, zasiadający na tronie Dawida Iza 16:5, Łuk 1:32,33. Tych 24 starszych to przedstawiciele ludu Bożego przed tronem Boga i Baranka, będą naczelnymi przełożonymi i książętami.

Książęta - W całych dziejach Izraela, książęta odgrywali bardzo ważną rolę, byli książęta świątyni, ale byli też książęta w wojsku, książęta pewnych obszarów czy miast, mający je pod swoją pieczą 1 Kron 28:1. Biblia już o Józefie mówi jako o księciu 1 Moj 49:26 [Poz]. Książęta byli jako naczelnicy w pokoleniach swoich 1 Kron 4:38[Poz]. Książętami były najważniejsze osoby w państwie 1 Kron 27:16-22[Poz]. Wielu książąt było potępianych za złe postępowanie Oze 5:10, Oze 9:15. Byli sędziami, chociaż nie zawsze prawymi Sof 3:3, Mich 7:3, z tego powodu spotykały ich nieszczęścia i odrzucenie przez Boga Iza 1:23, Iza 43:28. Często Bóg Jahwe miał dość postępowania książąt swego ludu, którzy zamiast być przykładem i wzorem, zajmowali się grabieżą, Eze 45:9 [Poz]„ Tak mówi Pan, Jahwe: Dosyć wam, książęta Izraela. Zaniechajcie gwałtu i grabieży. Trzymajcie się prawa i sprawiedliwości. Uwolnijcie mój lud od waszego zdzierstwa - wyrocznia Pana, Jahwe.“ To głębokie pragnienie Boga Jahwe, na pewno spełni się, gdy na tronach w Domu Bożym zasiądą prawi książęta Ps 45:17,[Poz][inne 16],“Miejsce twych ojców zajmą twoi synowie, ustanowisz ich książętami nad całą ziemią.“ Oznacza to, że ci, którzy dzięki świętej ofierze Chrystusa, uzyskają życie, staną się synami Jezusa Chrystusa, których On ustanowi książętami po całej ziemi. Oto ci książęta, z wyboru Bożego i naszego Pana, zajmą miejsce tamtych, nie zawsze postępujących właściwie. Oni będą sprawować władzę na całej ziemi, jako przedstawiciele Boga i Baranka. Ci starsi nad Domem Bożym, ci książęta, będą sprawować swą książęcą władzę dla sprawiedliwości Iza 32:1, będą doskonali, przemienieni w nieskażoność od grzechu 1 Kor 15:52, więc ich panowanie będzie prawe, a dla ludu Bożego będą jak kryjówka przed deszczową nawałnicą, jak cień skały w upale Iza 32:2. Cała ziemia będzie wychwalać i wysławiać Jahwe Boga w zborze ludu, gdzie przewodzić będzie w wielbieniu Boga starszyzna, śpiewając nową pieśń Obj 5:8-10. Pod sprawiedliwym przewodnictwem prawych starszych, wszyscy będziemy wysławiać Boga na zawsze, wysławiać się Go będzie również w zgromadzeniu starszyzny Ps 107:32.

Zakończenie - Na pewno nasze zrozumienie księgi Objawienia, jest dalekie od doskonałości, ale nie jest naszym celem dokładne przedstawienie władzy Jezusa Chrystusa jako Króla, ale przedstawienie zarysu, jaki jest możliwy do osiągnięcia dla naszego zrozumienia poprzez cienie rzeczywistości Kol 2:17, i zrozumienie Słowa Bożego, jakie nam dał Stwórca. Pełnia światła i zrozumienia przyjdzie wraz z wtórym przyjściem naszego Pana.

Script logo
Polecam strony: Naprawa hydrauliki Szczecin Szczecin Dzieci Boga Hydraulik Szczecin